0
The current route :
جایگاه پیش‌گیری از مواد مخدر در سیاست‌گذاری‌ها اعتیاد

جایگاه پیش‌گیری از مواد مخدر در سیاست‌گذاری‌ها

در تقسیم‌بندی وظایف، ستاد مرکزی هماهنگی مبارزه با اعتیاد، پس از مبارزه با عرضۀ مواد و درمان معتادان پیش‌گیری را در مرحلۀ سوم در دستور کار خود قرار داد.
برنامه‌های کاهش زیان اثرات اعتیاد اعتیاد

برنامه‌های کاهش زیان اثرات اعتیاد

در دورۀ ابتدایی بررسی مبارزه با اعتیاد، به علت غلبۀ نگرش جرم‌انگاری به اعتیاد، برنامه‌های کاهش زیان نه تنها جایی نداشت، بلکه عملی در جهت خلاف اهداف مبارزه با اعتیاد تلقی می‌شد.
تجربه کشورهای بلژیک و اسکاتلند در مبارزه با اعتیاد اعتیاد

تجربه کشورهای بلژیک و اسکاتلند در مبارزه با اعتیاد

یکی از راه‌کارهای مبارزه با اعتیاد در ایران امروز، استفاده از تجارب دیگر کشورهاست. در این بین، کشورهای اروپایی یکی از گزینه‌های مطرح در این زمینه هستند که بتوان از تجارب آن‌ها در این زمینه بهره گرفت.
تجارب آمریکا در مبارزه با اعتیاد اعتیاد

تجارب آمریکا در مبارزه با اعتیاد

وضعیت سوء مصرف دسته‌های مختلف مواد مخدر در نقاط مختلف دنیا نشان می‌دهد که تقریباً همۀ دولت‌ها به نحوی درگیر حل این مسئله هستند.