0
The current route :
هویت‌های ملی شهروندان اطلاعات و ارتباطات

هویت‌های ملی شهروندان

تبلیغات تجاری و اخبار بین المللی، امکان تغییر هویت‌های ملی، ارزش‌های اجتماعی و تصورات افراد نسبت به دموکراسی را فراهم آورده است.
کمرنگ شدن هویت‌های ملی اطلاعات و ارتباطات

کمرنگ شدن هویت‌های ملی

مطالعات متوالی که بر اساس پیمایش‌های نوسان سنج اروپا انجام گرفته حاکی از آن هستند که حمایت از اتحادیه اروپا توسط مردم در طول زمان نوسان داشته و هیچ افزایش یکنواخت و مداومی در نگرش‌های جهان وطنانه وجود...
احساس هویت ملی اطلاعات و ارتباطات

احساس هویت ملی

در سطح ملی، زندگی در جوامع جهان وطن قویا با جهت گیری‌های ناسیونالیستی رابطه منفی دارد.
هویت و مخاطرات آن در فضای مجازی شبکه و اینترنت

هویت و مخاطرات آن در فضای مجازی

مقاله حاضر با استفاده از روش پیمایش برخط و مطرح کردن چندین سؤال از ۱۳۰ کاربر فیس بوک این روند و چگونگی تغییر هویت را در میان جوانان مورد تحلیل و تبیین جامعه شناختی قرار میدهد.
راهکارهای تقویت هویت ملی در فضای مجازی شبکه و اینترنت

راهکارهای تقویت هویت ملی در فضای مجازی

مقاله حاضر از منظری مخاطب شناختی، در گام اول به دنبال تشریح اقتضائات مخاطبان در مواجهه با وجوه هویتی، حیات شناختی و برساختی فضای مجازی
مفهوم مرز در فضای مجازی شبکه و اینترنت

مفهوم مرز در فضای مجازی

توسعه شبکه مجازی در جهان و تسهیل ارتباطات انسانی در چهارچوبی فراتر از مرزهای جغرافیایی عاملی است که می تواند بر اهمیت و جایگاه مرز و بالتبع کار کردهای آن تأثیر مستقیم داشته باشد.
چالش‌های هویت ملی در فضای مجازی شبکه و اینترنت

چالش‌های هویت ملی در فضای مجازی

امروزه با پیشرفت‌های روز افزون تکنولوژیهای جدید ارتباطی در صحنه‌های جهانی ما شاهد بروز چالش‌های مختلفی در زندگی اجتماعی، سیاسی و حکومتی هستیم.
سبک زندگی در فضای مجازی شبکه و اینترنت

سبک زندگی در فضای مجازی

رفتار اجتماعی و سبک زندگی، تابع تفسیر ما از زندگی است به این معنا که هدف زندگی به طور طبیعی متناسب با خود، یک سبک زندگی به ما پیشنهاد می دهد.
رسانه و هویت از دیدگاه امام خمینی شبکه و اینترنت

رسانه و هویت از دیدگاه امام خمینی

با بررسی نقش متولیان و نهادهای مسئول و مربوط به حفظ، انتقال و گسترش زبان و ادب فارسی در فضای مجازی، می بینیم که زبان و ادب فارسی، علی رغم آن که دربردارنده عناصر ماهوی فرهنک والای ایرانی اسلامی است
تهدید هویت ایرانی در فضای مجازی شبکه و اینترنت

تهدید هویت ایرانی در فضای مجازی

نوشتار حاضر با مفروض قرار دادن این که کار کرد معطوف به تشدید تفردگرایی در فضای مجازی، هویت ایرانی که وامدار حس جمع گرایی ناشی از قدمت خانواده است را در معرض تهدید قرار میدهد