0
The current route :
ثمره قبول شدن نماز در آخرت نماز

ثمره قبول شدن نماز در آخرت

همان گونه که می دانیم تا نماز پذیرفته نشود، دیگر اعمال پذیرفته نمی شود. با توجه به اینکه شرایط سختی برای پذیرفته شدن نماز قرار داده شده است، عبادت ها و کارها پذیرفته خواهد شد؟
خسران تارک نماز در آخرت نماز

خسران تارک نماز در آخرت

می دانیم که اگر نماز پذیرفته نشود، دیگر اعمال پذیرفته نمی شود، ولی با توجه به اینکه خداوند از حقش در روز قیامت می گذرد، پس چرا اعمال نیک تارک الصلاة، پذیرفته شده نیست؟
نماز کلید بهشت است نماز

نماز کلید بهشت است

با توجه به دو آیه آخر سوره زلزال مبنی بر اینکه هر کس ذره ای کار نیک کند وارد بهشت می شود، چگونه می توان گفت نماز کلید بهشت است و بدون نماز، کسی وارد بهشت نمی شود؟
پذیرفته شدن همه اعمال در گرو پذیرفته شدن نماز نماز

پذیرفته شدن همه اعمال در گرو پذیرفته شدن نماز

در آخرت، پذیرفته شدن همه اعمال در گرو پذیرفته شدن نماز است. آیا این امر با عدالت خداوند سازگار است؟