0
The current route :
نظریات تفاوت های فردی شخصیت شناسی

نظریات تفاوت های فردی

یکی از مسائل طبیعی در مخلوقات الهی، تفاوت های میان آنهاست. این تفاوت حتی در میان هم نوعان نیز وجود دارد. در این نوشتار به بیان نظریات مطرح در حوزه تفاوت های فردی میان انسان ها خواهیم پرداخت. با ما همراه...
زندگی زناشویی همسران برون گرا و درون گرا (بخش دوم) خانواده

زندگی زناشویی همسران برون گرا و درون گرا (بخش دوم)

زندگی زناشویی ممکن است با مشکلات مختلفی روبرو شود. بسیاری از مشکلاتی که در این مسیر پیش می آید، ناشی از تفاوت های شخصیتی همسران است. در بخش اول این مقاله به برخی نکات در ارتباط با همسران برونگرا و درونگرا...
زندگی زناشویی همسران برون گرا و درون گرا (بخش اول) خانواده

زندگی زناشویی همسران برون گرا و درون گرا (بخش اول)

انسان های شخصیت های متفاوتی دارند و این تفاوت های فردی موجب دوام زندگی اجتماعی است. اما از سویی در کنار هم قرار گرفتن افراد با ویژگی های شخصیتی متفاوت ممکن است در برخی موارد مشکلاتی را به همراه داشته باشد....