0
The current route :
تغییرات ساختار خانواده بر اثر جهانی شدن خانواده

تغییرات ساختار خانواده بر اثر جهانی شدن

جهانی شدن یکی از عوامل موثر بر ساختار خانواده شمرده می شود که توانسته آسیب هایی را بر پیکر این نهاد اجتماعی وارد کند. با ما همراه باشید تا در مورد اثرات جهانی سازی بر نهاد خانواده بیشتر بدانید.
گسستگی ساختار خانواده بر اثر جهانی شدن خانواده

گسستگی ساختار خانواده بر اثر جهانی شدن

برخی از عوامل های فرهنگی و سیاسی توانسته است بر روی ساختار خانواده،آسیب های جبران ناپذیری بگذارد. یکی از این عوامل، جهانی شدن است. با ما همراه باشید تا در این مورد بیشتر بدانید.
اثرات جهانی سازی بر نهاد خانواده (بخش دوم) خانواده

اثرات جهانی سازی بر نهاد خانواده (بخش دوم)

فرآیندهای جهانی سازی، امروزه امری شده است که بسیاری از نهادهای اجتماعی را تحت تاثیر خود قرار داده است و به ساختارهای آن نیز آسیب رسانده است. در این نوشتار به بیان اثرات جهانی سازی بر نهاد خانواده خواهیم...
اثرات جهانی سازی بر نهاد خانواده (بخش اول) خانواده

اثرات جهانی سازی بر نهاد خانواده (بخش اول)

امروزه جهانی شدن به عنوان واقعیتی انکارناپذیر ارزیابی می شود که بر همه حوزه های فعالیت بشری از جمله جامعه، حکومت، امنیت، صلح، عدالت، محیط زیست و... تأثیر گذاشته است. یکی از این موارد خانواده است. با ما...