0
The current route :
کثیر الشک کیست؟/ استاد حسین وحیدپور حجت الاسلام وحید پور

کثیر الشک کیست؟/ استاد حسین وحیدپور

پرسمان احکام توسط استاد حسین وحیدپور کثیر الشک چیست؟
در نماز می توان خمیازه کشید؟/ استاد وحیدپور حجت الاسلام وحید پور

در نماز می توان خمیازه کشید؟/ استاد وحیدپور

پرسمان احکام توسط استاد حسین وحید پور در نماز می توان خمیازه کشید؟
کسی که نماز و روزه قضا دارد می تواند نماز و روزه دیگری را بخواند؟/ استاد وحیدپور حجت الاسلام وحید پور

کسی که نماز و روزه قضا دارد می تواند نماز و روزه دیگری را بخواند؟/ استاد وحیدپور

پرسمان احکام توسط استاد حسین وحید پور کسی که نماز و روزه قضا دارد می تواند نماز و روزه دیگری را بخواند؟
مقدار نماز و روزه قضا را از کجا بفهمیم؟/ استاد وحیدپور حجت الاسلام وحید پور

مقدار نماز و روزه قضا را از کجا بفهمیم؟/ استاد وحیدپور

پرسمان احکام توسط استاد حسین وحید پور حکم متوفی که میدانیم نماز و روزه قضا دارد اما مقدار آن را نمی دانیم چیست؟
در رکوع تا چه حد خم شویم؟/ استاد وحیدپور حجت الاسلام وحید پور

در رکوع تا چه حد خم شویم؟/ استاد وحیدپور

پرسمان احکام توسط استاد حسین وحید پور مقدار کافی رکوع در نماز چقدر است؟
آنچه باید بدانیم/ وظایف مأموم در نماز جماعت معارف اسلامی و قرآن

آنچه باید بدانیم/ وظایف مأموم در نماز جماعت

آنچه باید بدانیم مجموعه برنامه پیرامون آموزش احکام پیرامون مسائل روزمره و مبتلا به جامعه
آنچه باید بدانیم/ نماز جماعت صحیح کدام است؟ معارف اسلامی و قرآن

آنچه باید بدانیم/ نماز جماعت صحیح کدام است؟

آنچه باید بدانیم مجموعه برنامه پیرامون آموزش احکام پیرامون مسائل روزمره و مبتلا به جامعه