موارد سجده سهو

پرسش :

سجده سهو در چه مواردی واجب است؟


پاسخ :
نمازگزار باید برای پنج مورد پس از سلام نماز، دو سجده سهو به جا آورد:

۱. در بین نماز، سهواً حرف بزند.

۲. در نماز چهار رکعتی، پس از سجده دوم، شک کند که چهار رکعت خوانده است یا پنج رکعت.

۳. تشهد را فراموش کند.

در دو مورد هم احتیاط واجب آن است که دو سجده سهو به جا آورد:

۴. یک سجده را فراموش کند.

۵. در جایی که نباید سلام نماز را بگوید، سهواً سلام دهد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری (دام ظله)
نسخه چاپی