محمد ربانی

محمد ربانی
دکتر محمد ربانی خوراسگانی، دکتری میکروبیولوژی از دانشگاه تهران می باشد. ایشان در سال 1400 به سمت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه اصفهان منصوب گردید.
 
شناسنامه
 ایرانی  ملیت
 اسلام  دین
 شیعه  مذهب
 دکتری میکروبیولوژی  تحصیلات
 دانشگاه تهران  دانشگاه
 تدریس، تحقیق و پژوهش  زمینه فعالیت
 تألیفات و ترجمه های متعدد  آثار مهم
 لوح تقدیر  برای خدمات علمی ترجمه کتب  جایزه ها

محمد ربانی

دکتری میکروبیولوژی, دانشگاه تهران (1373 ه.ش)
دکتری عمومی میکروبیولوژی, دانشگاه تهران (1368 ه.ش)
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه اصفهان
 
محمد ربانی

محمد ربانی

محمد ربانی خوراسگانی. "سایتوکاین ها" : انتشارات سازمان پژوهشی علم و فناوری ایران، 1381.
محمد ربانی
 1. مرتضی گرجی دوز ، نیما فرزانه ، محمد مهدی علومی ، افشین رئوفی، حسام الدین سیفی ، غلامرضا افشاری، سیدحسین مرجانمهر، محمدرضا مخبردزفولی، شهاب الدین صافی ، احمد فاطمی اردستانی و محمد ربانی خوراسگانی. "طب داخلی دامهای بزرگ (4 جلد)." : نوربخش و دانش نگار، 1377.
 2. محمد ربانی خوراسگانی و محمد رضا محزونِیه . "ایمنی شناسی دامپزشکی." : انتشارات دانشگاه تهران، 1383.
محمد ربانی 
 1. محمد ربانی خوراسگانی. "فرهنگ و سلامت - دانش و دیانت." : انتشارات سازمان بسیج اساتید، 1384.
محمد ربانی
 1. Mohammad Rabbani Khourasgani. "Islamic viewpoints about animal rights in scientific experiments." Noskheh Dampezeshki 1, no. 7 (2004): 18-21.
 2. T Zahraei Salehi , and Mohammad Rabbani Khourasgani. "Identification of virulence genes in isolated Escherichia coli from diarreic calves and lambs by multiplex PCR." Pakistan Journal of Biological Sciences 9, no. 2 (2006): 191-196.
 3. Mohammad Rabbani Khourasgani, S Bokaiei , Sa Moallemzadeh , and T Zahraae Salehi . "A note on serologic survey of camel brucellosis in Qum province, Iran." JOURNAL OF CAMEL PRACTICE AND RESEARCH 13, no. 1 (2006): 51-52.
 4. حسن تاج بخش و محمد ربانی خوراسگانی. "جستجوی آنتی بادیهای ضد کبد گاو در حیوانات اهلی و انسان و نقش احتمالی آنها در روند بیماریها." سلام -، 2 (1111): -.
 5. محمد ربانی خوراسگانی. "نباید ها در جنبش نرم افزاری." بر بلندای اندیشه (امید انقلاب -، 1383/2 (1383): 89-91.
محمد ربانی
 1. Mohammad Rabbani Khourasgani, B Ebadi , A Mohseni Kiasari , and S Bakayi . "The serologic survey of brucellosis in patients with cardiovascular diseases." Iranian Journal of Infectious Diseases 5, no. 13 (2001): 54-58.
 2. Mohammad Rabbani Khourasgani, H Tajbakhsh , M Poortaghva , F Reisi , and M Nickgohar . "The survey of brucellosis in mental patients." JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH UNIVERSITY OF TEHRAN BILINGUAL 57, no. 3 (2002): 35-40.
 3. Taghi Zahraei Salehi M , Mohammad Rabbani Khourasgani, Azade Safarchi , Mostafa Peyghambari , and Mohamad Mahzounieh . "DETECTION OF STX1, STX2, EAE, ESPB AND HLY GENES IN AVIAN PATHOGENIC ESCHERICHIA COLI BY MULTIPLEX POLYMERASE CHAIN REACTION." IRANIAN JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH 62, no. 2 (2007): 37-42.
 4. Taghi Zahraei Salehi , Azadeh Safarchi , Mostafa Peighambari , Mohammad Reza Mahzoonieh , and Mohammad Rabbani Khourasgani. "Detection of stx1,stx2,eae,espB and hly genes in avian pathogenic E.coli by multiplex PCR." JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH UNIVERSITY OF TEHRAN BILINGUAL -, no. 62 (2007): 37-42.
 5. Gholamreza Nikbakht Brujeni, Mohammad Rabbani Khourasgani, Mahdi Emam , and Elham Reza Tofighi . "Serological and genomic detection of bovine leukemia virus in human and cattle samples." Iranian Journal of Veterinary Medicine 4, no. 4 (2010): 253-258.
محمد ربانی
 1. محمد ربانی خوراسگانی. "ایمونوپاتوژنز بیماریهای خود ایمن." دوره های تخصصصی دانشکده دامپزشکی تهران -، 70 (1111): -.
 2. محمد ربانی خوراسگانی. "بیماریهای دستگاه ایمنی در گاو." دوره های تخصصصی دانشکده دامپزشکی تهران -، 62 (1111): -.
 3. محمد ربانی خوراسگانی. "نقش عوامل مربوط به میزیان محیط و میکروارگانیسم ها در بیماریها خود ایمن." دوره های تخصصصی دانشکده دامپزشکی تهران -، 35 (1111): -.
 4. محمد ربانی خوراسگانی. "نگرشی بر مجتمع اصلی پذیرش بافتی در حیوانات اهلی." دوره های تخصصصی دانشکده دامپزشکی تهران -، 38 (1111): -.
 5. محمد ربانی خوراسگانی. "نقدی بر مقاله علم و موانع جذب آن در فرهنگ." فصلنامه رهیافت 5، 10 (1374): 69-89.
 6. محمد ربانی خوراسگانی. "نگرشی بر صدا و اثرات آن بر انسان با استفاده از متون دینی." شنوایی شناسی 7، 2,1 (1378): 15-10.
 7. مهدی سلطانی و محمد ربانی خوراسگانی. "ارزیابی تکنیک آنتی بادی درخشان به روش غیر مسقیم برای تشخیص ویبریوآنگلوئیلاروم و آئروموناس هایدروفیلا در کارگاه های پرورش میگو." مجله تحقیقات دامپزشکی 54، 2 (1378): 73-87.
 8. علیرضا نایینی و محمد ربانی خوراسگانی. "حقوق حیوانات از دیدگاه قرآن و احادیث." دانشور رفتار 7، 26 (1379): 43-50.
 9. علیرضا نایینی و محمد ربانی خوراسگانی. "حقوق حیوانات از دیدگاه قرآن و احادیث." دانشور رفتار 7، 26 (1379): 43-50.
 10. محمد ربانی خوراسگانی. "مسایل اخلاقی در آزمایش بر روی حیوان." نسخه دامپزشکی -، 40915 (1383): 18-21.
 11. محمد ربانی خوراسگانی. "دامپزشکی وزلزله." فصلنامه جامعه دامپزشکان ایران 8، 19 (1385): 51-50.
 12. سهراب معینی، محمد ربانی خوراسگانی و مریم ثابتیان . "تاثیر مواد آنتی اکسیدان بوتیل هیدروکسی آنیزول و پلی فسفات بر روی زمان ماندگاری خرچنگ دراز آب شیرین دریای خزر ( Asastacus leptodactulus منجمد شده در بر ودت180 - )." مجله علمی شیلات ایران 15، 3 (1385): 139-152.
 13. محمد ربانی خوراسگانی. "گزیده ای از دیدگاه های علامه محمدتقی جعفری درباره حقوق حیوانات." نسخه دامپزشکی -، 10 (1385): -.
 14. آریا اشجع اردلان ، ژاله خوش خو ، محمد ربانی خوراسگانی و سهراب معینی. "مقایسه میزان فلزات سنگین ( Hg و Zn ،Cu، Pb ،Cd ) در آب، رسوبات و بافت نرم دوکفه ای آنودونت تالاب انزلی در دو فصل پاییز و بهار 1384 - 1383." پژوهش و سازندگی 19، 4 (1385): 104-113.
 15. محمد ربانی خوراسگانی، محمدرضا مخبردزفولی، تقی زهرائی صالحی، عباس یوسفی رامندی ، علیرضا باهنر و فریدون رضازاده    . "سنجش آنتی بادی های ضداشریشیا کلی روتاویروس وکورونا ویروس درسرم گوساله های زیریکماهه مبتلا به اسهال وگوساله های سالم." مجله تحقیقات دامپزشکی 62، 3 (1386): 145-149.
 16. محمد ربانی خوراسگانی، محمدرضا مخبردزفولی، تقی زهرائی صالحی، عباس یوسفی رامندی ، علیرضا باهنر و فریدون رضازاده . "سنجش حضور آنتی بادی های ضد اشریشیاکلی روتاویروس و کوروناویروس در سرم گوساله های زیر یکماهه مبتلا به اسهال و گوساله های سالم." مجله تحقیقات دامپزشکی 62، 3 (1386): 145-149.
محمد ربانی
 1. Mohammad Rabbani Khourasgani, and Taghi Zahraei Salehi. "The survey of brucellosis Mental Patients." XV Internatioal Symposium Salmonela Brucellosis,.
 2. Taghi Zahraei Salehi, Mohammad Rabbani Khourasgani, and . "A skin test for diagnosis of salmonellosis." XV International Symposium Salmonellosis Brucellos,.
 3. Taghi Zahraei Salehi, Mohammad Rabbani Khourasgani, and . "Evaluation of salmonellosi typhimurium inactivate vaccine." اولین کنگره ایمن سازی و واکسن, Istanbul.
 4. Mohammad Rabbani Khourasgani. "Beneficial use of Islamic views for best ways of nutrition." National Congress on Food Hygiene, Tehran.
 5. Mohammad Rabbani Khourasgani. "Biologic differences between man & woman." National Congress on Islam & Feminism, Mashhad.
 6. Mohammad Rabbani Khourasgani. "Islamic views about pain." National Congress on Pain, Tehran.
 7. Mohammad Rabbani Khourasgani. "Beneficial use of Islamic views for best usage of herbal medicine." National Congress on Herbal Medicine, Tehran.
 8. Mohammad Rabbani Khourasgani. "The serologic survey of brucellosis in aborted wemen." Brucellosis 2003 Int Res Conf, Palmona.
 9. Mohammad Rabbani Khourasgani. "Islamic views about taking bath (Estehmam)." National Congress on Iranian Culture & Bath, Kerman.
 10. Mohammad Rabbani Khourasgani. "Anti rotavirus antibodies in bovine colostrums." 13th Congress on Infectious &Tropical Diseases, Tehran.
 11. Mohammad Rabbani Khourasgani. "Beneficial use of Islamic views for best ways of sea foods." National Congress on Sea Foods, Tehran.
 12. Mohammad Rabbani Khourasgani. "Some lessons can be learnt from Islamic views about sheep & goat." National Congress on Sheep & Goat, Tehran.
 13. , Mohamad Reza Mokhber Dezfouli, Mohammad Rabbani Khourasgani, and Taghi Zahraei Salehi. "Clinical, Biochemical and Microbiological Findings of Calves Diarrhea in a Dairy Herd in Tehran, IRAN." New Diagnostic Technology,.
 14. Mohammad Rabbani Khourasgani, and Taghi Zahraei Salehi. "Clinical ,biochemical and microbiological findings of calves diarrhea in a dairy herd in tehran , iran." New Diagnostic Technology, Saint-Malo.
 15. Mohammad Rabbani Khourasgani. "Seroprevalenca of brucellosis in sheep and goat herds in Ilam province,Iran." Int. Res. Conf. for Brucellosis in small ruminants, Skopje.
 16. Mohammad Rabbani Khourasgani. "The beneficial use of Islamic views for getting the best ways of economy of health & treatment." National Congress on Economy of Health and Treatment, Tehran.
 17. Mohammad Rabbani Khourasgani, Ali Reza Bahonar, , and . "Seroprevalence of Brucella antibodies among sheep and goats in Qum province,IRAN." Int. Res. Conf. for Brucellosis in small ruminantst, Skopje.
 18. Mohammad Rabbani Khourasgani. "Seroprevalenca of brucellosis in sheep and goat herds in Ilam province,Iran." Int. Res. Conf. for Brucellosis in small ruminants, Skopje.
 19. Mohammad Rabbani Khourasgani, Saied Bokaie, , Taghi Zahraei Salehi, and . "The serologic survey of camel brucellosis in Qum province, Iran." 1st conference of the international society of camelids research and development, Al Ain.
 20. Mohammad Mahdi Kiyani, Mehrdad Modir Sanei, Mohammad Hsan Bozorgmehri Fard, Behzad Mansouri, , Arash Ghalyanchi, and Mohammad Rabbani Khourasgani. "The influence of propolis as a feed additive compared to virginiamycin on broiler performance and immune responce to NDV vaccine." RRi-INRA Gut Microbiology Conference 2006, Aberdeen.
 21. , , Behzad Mansouri, , Arash Ghalyanchi, and Mohammad Rabbani Khourasgani. "Comprison of the influence of proppolis and virginomycin on broiler performance and immune response to ND vaccine." Fifth Joint RRI-INRA Gastrointestinal Tract Microbiology Symposium, Aberdeen.
 22. Behzad Mansouri, Mehrdad Modir Sanei, Mohammad Hsan Bozorgmehri Fard, , Arash Ghalyanchi, and Mohammad Rabbani Khourasgani. "Comparison of the influence of propolis and virginiamycin on broiler performance and immune response to ND vaccine." Fifth Joint RRI-INRA Gastrointestinal Tract microbiology Symposium, Aberdeen.
 23. , , Mohammad Rabbani Khourasgani, Taghi Zahraei Salehi, and . "Evaluation of antibodyies levels against rotavirus and coronavirus in colostrum of non-vaccinated cows in suburbs of Tehran,IRAN." Seventh Int. conf. of Vet. Virology, Lisbon.
 24. , , Mohammad Rabbani Khourasgani, Taghi Zahraei Salehi, and Mohamad Reza Mokhber Dezfouli. "Evaluation of antibodies levels against rotavirus and coronavirus in colostrums of non-vaccinated cows in suburbs of Tehran, IRAN." European Society for Veterinary Virology, Lisbon.
 25. Mohammad Rabbani Khourasgani. "A glance to the Animal world related subjects in Holy Quran." National Congress on Quran & Contemporary Science, Tehran.
 26. Mohammad Rabbani Khourasgani. "Islamic viewpoints about medical ethics on diagnostic laboratories." 5th Congress on Quality Improvement in Clinical Laboratories, Tehran.
 27. Mohammad Rabbani Khourasgani, Taghi Zahraei Salehi, , and . "Seroprevalence of Salmonella infections in camels at QumIRAN." International Camel Conference, Bikaner.
 28. , , Mohammad Rabbani Khourasgani, Taghi Zahraei Salehi, and Mohamad Reza Mokhber Dezfouli. "Evaluation of Antibody level Against Enterotoxigenic Escherichia coli k99 in clostrum of non vaccinated cows in suburbs of Tehran, IRAN." 15 TH international congress of Mediterranean federation for health and production of ruminants, Istanbul.
 29. Mohammad Mehdi Dehghan, Hosein Esmaeeli, Mohammad Javad Gharagozlou, Mohammad Rabbani Khourasgani, , and Ali Reza Bahonar. "Effects of bvine colostrum on open wound haling in guinea pigs: A preliminary study." 10th Anuual Scientific Meetin of Veterinary Wound Healing Association, Berlin.
 30. , Mohammad Mehdi Dehghan, Mohammad Javad Gharagozlou, Mohammad Rabbani Khourasgani, , and Ali Reza Bahonar. "Effects of bovine colostrum on open wound healing in guinea pigs." Modern wound managment, Berlin.
 31. Hosein Esmaeeli, Mohammad Mehdi Dehghan, Mohammad Javad Gharagozlou, Mohammad Rabbani Khourasgani, , and Ali Reza Bahonar. "Effects of bovine colostrum on open wound healing in Guinea pigs:a preliminary study." 10th Annual Scientific Meeting:modern wound management-healing at the cutting edge, Berlin.
 32. Mohammad Rabbani Khourasgani. "Determination of anti-tissue antibodies in sera samples of women with abortion." Congress of Iranian Society for Reproductive Medicine, Yazd.
 33. Mohammad Rabbani Khourasgani, , Taghi Zahraei Salehi, Mohamad Reza Mokhber Dezfouli, and . "Evaluation of antibodies levels against shigella in colostrum of non-vaccinated cows insuburbs of Tehran,IRAN." 9th Malaysian congress and Exhibition of Allergy and Immunology, Selangor.
 34. , , Taghi Zahraei Salehi, Mohammad Rabbani Khourasgani, , and . "Evaluation of the Antibodies Produced in Colostrum by the Injection of Trivalent Rota-Corona virus and Escherichia coli Vaccine in Pregnant Cows." t25 th World Buiatrics Congress, Budapest.
 35. , Mohamad Reza Mokhber Dezfouli, Ali Reza Bahonar, Mohammad Rabbani Khourasgani, and Taghi Zahraei Salehi. "Diarrhea of neonatal calves due to Klebsiella First report from IRAN." 25 th World Buiatrics Congress, Budapest.
 
محمد ربانی
 1. محمد ربانی خوراسگانی. "مقایسه (MHC) انسان و حیوانات اهلی." کنگره خون و بیماریهای مرتبط، تهران.
 2. محمد ربانی خوراسگانی. "نقش آگاهی های مردمی و مشارکت آنان در انطباق پزشکی با موازین شرع مقدس." اولین کنگره سراسری انطباق پزشکی با موازین شرع مقدس، تهران.
 3. محمد ربانی خوراسگانی. "اصول اخلاقی آزمایش بر روی حیوان." اولین کنگره اخلاق در داروسازی و علوم پایه پزشکی، تهران.
 4. محمد ربانی خوراسگانی. "بررسی حضور آنتی بادیهای ضد کبد گاو در سرم انسان." سومین کنگره بیماریهای قابل انتقال، مشهد.
 5. تقی زهرائی صالحی، محمد ربانی خوراسگانی و محمد رضا محزونیه. "استفاده از تست جلدی (SKIN TEST ) برای تشخیص سالمونلوز." دومین کنگره سراسری میکروبیولوژی، یزد.
 6. محمد ربانی خوراسگانی. "ساتیوکاین ها در اسب." کنگره بهداشت و بیماریهای اسب، کرج.
 7. تقی زهرائی صالحی، محمد ربانی خوراسگانی و هادی میزان زاده. "بررسی فراوانی سالمونلوز و بروسلوز در اسبهای منطقه اصفهان." اولین کنگره بهداشت و بیماریهای اسب، تهران.
 8. محمد ربانی خوراسگانی. "سیستم (MHC) در اسب." کنگره بهداشت و بیماریهای اسب، کرج.
 9. محمد ربانی خوراسگانی. "نگرشی برصدا و اثرات آن بر انسان با استفاده از متون دینی." اولین کنگره صدا و اثرات آن بر انسان، تهران.
 10. محمد ربانی خوراسگانی. "بهره گیری از دیدگاههای اسلام در مدیریت آب و فاضلاب." اولین کنگره مدیریت آب و فاضلاب در کشورهای آسیایی، تهران.
 11. محمد ربانی خوراسگانی. "بررسی سرولوژیک بروسلوز در بیمارستان غیرمشکوک." هشتمین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران، کرمانشاه.
 12. محمد ربانی خوراسگانی. "خصوصیات دانشگاه اسلامی." همایش دانشگاه اسلامی، یزد.
 13. محمد ربانی خوراسگانی. "عفت جنسی و تاثیر آن بر سلامت انسان." همایش دانشجو و عفاف، تهران.
 14. محمد ربانی خوراسگانی. "بهره گیری شایسته از محیط زیست با الهام از تعالیم اسلام." همایش اسلام و محیط زیست، تهران.
 15. محمد ربانی خوراسگانی. "بهره گیری شایسته از دانش جغرافیا با الهام از تعالیم اسلام." دهمین کنگره جغرافیای ایران، تهران.
 16. محمد ربانی خوراسگانی. "پیامدهای جسمانی روابط نامشروع." همایش روابط زن و مرد در اسلام، یزد.
 17. محمد ربانی خوراسگانی. "استفاده از دیدگاههای اسلام برای بهره گیری شایسته از دریایی." اولین همایش ملی صنایع دریائی، تهران.
 18. محمد ربانی خوراسگانی. "رعایت - موازین شرع در حین نگهداری و انجام تحقیقات روی حیوانات آزمایشگاهی." چهاردهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، تهران.
 19. محمد ربانی خوراسگانی. "فرهنگ و سلامت جسم انسان." همایش بین المللی رویکرد فرهنگی به جغرافیا، مشهد.
 20. محمد ربانی خوراسگانی. "بررسی سرولوژیک بروسلوز در بیماران قلبی." نهمین کنفرانس زیست شناسی ایران، تهران.
 21. محمد ربانی خوراسگانی. "نگرشی بر مطالب مرتبط با پزشکی در قرآن کریم." همایش بین المللی طب سنتی و مفردات پزشکی، تهران.
 22. محمد ربانی خوراسگانی. "نگرشی بر استحمام در متون اسلامی." همایش حمام درفرهنگ ایرانی، کرمان.
 23. محمد ربانی خوراسگانی. "پیشگیری مقابله با عوامل عفونی حیوانی قابل انتقال از مرز های گشور." دومین همایش سراسری دفاع در برابر عوامل بیولوزیگ، تهران.
 24. محمد ربانی خوراسگانی و محمدرضا مخبردزفولی. "بررسی حضور آنتی بادی های ضد روتاویروس در گلستروم گاو." سیزدهمین گنگره بیماری های عفونی وگرمسیری، تهران.
 25. فریدون رضآزاده ، محمدرضا مخبردزفولی، محمد ربانی خوراسگانی و تقی زهرائی صالحی. "یافته های بالینی سندروم اسهال گوساله ها در یک واحد دامی در اطراف تهران." چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی، ارومیه.
 26. ژاله خوش خو، آریا اشجع اردلان ، محمد ربانی خوراسگانی و سهراب معینی. "اندازه گیری میزان فلزات سنگین در بافت نرم دو کفه ای Anodonta Cygnea آب و رسوب در تالاب انزلی." هشتمین همایش ملی بهداشت محیط زیست، قائم شهر.
 27. محمد ربانی خوراسگانی. "بهره گیری شایسته از اغذیه دریایی با الهام از تعالیم اسلام." نخستین همایش ملی شیلات وتوسعه پایدار، قائم شهر.
 28. ژاله خوش خو، آریا اشجع اردلان ، سهراب معینی و محمد ربانی خوراسگانی. "اندازه گیری و مقایسه میزان پروتیین و چربی در دو کفه ایAnodonta cygnea در تالاب انزلی در دو فصل پاییز و بهار." نخستین همایش ملی شیلات و توسعه پایدار، قائم شهر.
 29. محمد ربانی خوراسگانی. "اقتصاد بهداشت ودرمان با الهام از تهالیم اسلام." همایش اقتصاد سلامت وبیمه درمان، تهران.
 30. محمد ربانی خوراسگانی. "بررسی حضور آنتی بادی های ضد کوروناویروس در کلستروم گاو." سومین کنگره ویروس شناسی ایران، تهران.
 31. محمد ربانی خوراسگانی. "نگرشی بر نقش دامپزشکی در تحقق سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران." چهاردهمین کنگره دامپزشکی ایران، تهران.
 32. حسین اسمعیلی، محمد ربانی خوراسگانی، محمود رضا پورکریم و علی رضا منخیان. "رسی حضور آنتی بادی ها ضد بروسلا در سرم اهداکنندگان خون استان بوشهر." هشتمین کنگره ایمونولژی و آلرژی ایران، تهران.
 33. تقی زهرائی صالحی، آزاده صفرچی، سیدمصطفی پیغمبری، محمد رضا محزونیه و محمد ربانی خوراسگانی. "شناسایی ژن های حدت در سروتیپ های شایع اشریشیاکلی جدا شده از طیور در ایران." هشتمین کنگره ایمونولوژی و آلرژی ایران، تهران.
 34. تقی زهرائی صالحی، آزاده صفرچی، محمد رضا محزونیه، محمد ربانی خوراسگانی و حمد دخیلی. "تعیین ژن های حدت در جدایه های اشریشیا کلی." هشتمین کنگره میکروب شناسی ایران، اصفهان.
 35. تقی زهرائی صالحی، آزاده صفرچی، محمد رضا محزونیه، محمد ربانی خوراسگانی و محمد دخیلی. "تعیین ژن های حدت در جدایه های اشریشیا کلی گوساله ها و بره ها با روش PCR چندگانه." هشتمین کنگره سراسری میکروشناسی ایران، اصفهان.
 36. فریدون رضآزاده ، محمدرضا مخبردزفولی، محمد ربانی خوراسگانی، علیرضا باهنر و تقی زهرائی صالحی. "اولین ارزیابی تأثیر روش های لیوفیلتراسیون و اسپری دراینگ و فریز نمودن بر کیفیت کلستروم از طریق کارآزمایی بالینی در پیشگیری از اسهال گوساله." هفتمین کنفرانس بیوشیمی و بیوفیزیک ایران، تبریز.
 37. محمد ربانی خوراسگانی. "درس هایی از قران کریم در ارتباط با دنیای جانوران." قران وعلوم طبیعی، تهران.
 38. محمد ربانی خوراسگانی. "اصول اخلاقی در ارایه خدمات آزمایشگاهی." پنجمین کنگره ارتقائ خدمات آزمایشگاهی، تهران.
 39. محمد ربانی خوراسگانی. "نگرشی بر مطالب مرتبط باحفظ الصحه در آثار استاد شهید مطهری." جشنواره حکمت مطهر، تهران.
 40. محمد ربانی خوراسگانی، محمدرضا مخبردزفولی، فریدون رضآزاده ، تقی زهرائی صالحی و مهدی ماکنانی. "بررسی حضور آنتی بادی های ضد شیگلا درکلستروم گاو وامکان کاربرد آن برای انسان." همایش ایمونولوژی آسم وآلرژی، تهران.
 41. امید علی نکویی جهرمی، حسن اختیارزاده، علیرضا باهنر و محمد ربانی خوراسگانی. "مقایسه واکسن های S19 و RB51 در عملیات مبارزه با بروسلوز در گاوداری های استان تهران." پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران، تهران.
 42. مهرداد فرهنگی، آرش جوانشیر خویی، مژگان امتیازجو، محمد ربانی خوراسگانی و سمیرا خانی پور روشن. "بررسی تولید کاروتنوئیدها در سیانوباکتری آنابنا." نخستین همایش ملی علوم زیستی دریای مکران، چابهار.
محمد ربانی
 Bacillus strains with probiotic potential from traditional and commercial products of Iran,SCON International Conference on Food Science, Nutrition and Public Health,بین المللی,پوستر,۱۳۹۸,رویا دانش آذری,محمد ربانی خوراسگانی,افروزالسادات حسینی ابری,جونیان کیم |
 1. پروپولیس ، خواص وکاربردهای آن,همایش ملی فرآورده های زنبور عسل از منظرزیست شناسی ، سلامت و اقتصاد,ملی,پوستر,۱۳۹۷,شکوفه سادات اعتمادزاده,فاطمه السادات قریشی,محمد ربانی خوراسگانی |
 2. بررسی خواص پریبیوتیکی و درمانی عسل,همایش ملی فرآورده های زنبور عسل از منظرزیست شناسی ، سلامت و اقتصاد,ملی,پوستر,۱۳۹۷,حامد امینی,امیر حسین محمدی,محمد ربانی خوراسگانی |
 3. عفونت های ویروسی گزارش شده ی زنبور عسل در ایران طی سال های ۱۳۶۳ الی ۱۳۹۶ ,همایش ملی فرآورده های زنبور عسل از منظرزیست شناسی ، سلامت و اقتصاد،,ملی,سخنرانی,۱۳۹۷,سیده رحمانه اطیابی,محمد ربانی خوراسگانی,مجید بوذری |
 4. مطالعه انتشارات علمی ایران و جهان در حوزه موضوعی زنبورعسل در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس ,همایش ملی فرآورده های زنبور عسل از منظرزیست شناسی ، سلامت و اقتصاد,ملی,سخنرانی,۱۳۹۷,مظفر چشمه سهرابی,میترا باغ جنتی,محمد ربانی خوراسگانی |
 5. Study of Scientific Outputs of Iran in the field of probiotic bacteria in the Scopus citation database,۴th international congress of probiotics and functional foods,بین المللی,پوستر,۱۳۹۷,میترا باغ جنتی,مظفر چشمه سهرابی,محمد ربانی خوراسگانی |
 6. Antimicrobial activity of Rosa damascena against oral infections: An overview ,The First International Conference of Rosa damascena,بین المللی,پوستر,۱۳۹۷,اعظم علی اصغری,محمد ربانی خوراسگانی |
 7. درس هایی از قرآن کریم در ارتباط با علوم زیستی,اولین همایش ملی پژوهش های میان رشته ای قرآن و انگاره های علوم زیستی,ملی,پوستر,۱۳۹۷,محمد ربانی خوراسگانی,سیده رحمانه اطیابی |
 8. درمان سرطان با استفاده از باکتری ها,اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در بیوتکنولو‌‌ژی,بین المللی,پوستر,۱۳۹۶,رامین نادری بنی,محمد ربانی خوراسگانی,یاسر رحیمی |
 9. آگروتروریسم ، تهدیدی زیستی در عرصه کشاورزی,کنفرانس بین المللی کشاورزی ، محیط زیست و منایع طبیعی در هزاره سوم,بین المللی,پوستر,۱۳۹۶,نرجس رمضانی پور,محمد ربانی خوراسگانی |
 10. THE EFFECT OF LACTOBACILLI-CONTAINING CHOCOLATE ON STREPTOCOCCUS MUTANS AS A MAIN CAUSE OF TOOTH DECAY,۹th PROBIOTICS, PREBOTICS & NEW FOODS,بین المللی,پوستر,۱۳۹۶,محمد ربانی خوراسگانی,مریم قره شیخ بیات,رسول شفیعی |
 11. SCREENING OF ACTINOMYCETES ANTAGONISTIC TO PATHOGENIC VIBRIO SPP. FROM SEDIMENTS OF THE CASPIAN SEA,۹th PROBIOTICS, PREBOTICS & NEW FOODS,بین المللی,پوستر,۱۳۹۶,حامد نوروزی طاهری,محمد ربانی خوراسگانی,ابوالقاسم دانش |
 12. THE EFFECTS OF PROBIOTICS ON WOUND HEALING :THE REVIEW OF STUDIES IN IRAN,۹th PROBIOTICS, PREBOTICS & NEW FOODS,بین المللی,پوستر,۱۳۹۶,مهشید موحدیان عطار,محمد ربانی خوراسگانی |
 13. A REVIEW OF RELATED RESEARCH ON WOUND AND BURN INFECTIONS IN ISFAHAN PROVINCE ,هجدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران,بین المللی,پوستر,۱۳۹۶,رامین نادری بنی,محمد ربانی خوراسگانی |
 14. PROBIOTICS FOR DIABETES PREVENTION IN OBESITY PRONE,هجدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران,بین المللی,پوستر,۱۳۹۶,سعید احمدی مجد,محمد ربانی خوراسگانی,ستاره پژوه نیا |
 15. HONEY AND SKIN: A REVIEW OF EFFECTS OF HONEY ON SKIN INFECTIONS AND WOUND HEALING IN IRAN’S STUDIES ,هجدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران,بین المللی,پوستر,۱۳۹۶,مهشید موحدیان عطار,محمد ربانی خوراسگانی |
 16. EUKARYOTIC MICROORGANISMS AS NEW GENERATION OF PROBIOTICS,هجدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران,بین المللی,پوستر,۱۳۹۶,رویا دانش آذری,محمد ربانی خوراسگانی |
 17. تولید بیوسلولز از استوباکتر زایلینوم و کاربردهای آن,اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در بیوتکنولوژی,بین المللی,پوستر,۱۳۹۶,مازیار طیبی,محمد ربانی خوراسگانی |
 18. بررسی اثر عسل آویشن برمیزان اتصال استافیلوکوکوس اورئوس به فیبروبلاست انسانی,اولین همایش ملی عسل و علوم زیست مولکولی,ملی,پوستر,۱۳۹۶,مهشید موحدیان عطار,محمد ربانی خوراسگانی,رسول شفیعی,سید حمید زرکش اصفهانی |
 19. Purified milk fractions and bioactive peptids ,unknown source of health for iranian people,The ۲nd Conference on Protein and Peptide Sciences,ملی,پوستر,۱۳۹۵,محمد ربانی خوراسگانی,عباس سلیمانی دلفان |
 20. A REVIEW STUDY ON THE ANTIBACTERIAL EFFECTS OF IRANIAN MEDICINAL PLANTS AGAINST HELICOBACTER PYLORI,۵th National Congress on Medicinal Plants,ملی,پوستر,۱۳۹۵,محمد ربانی خوراسگانی,محمدرضا علیرمایی,کاظم نگارش |
 21. Proteins and peptids in camel milk,The ۲nd Conference on Protein and Peptide Sciences,ملی,پوستر,۱۳۹۵,محمد ربانی خوراسگانی,ریحانه امینی |
 22. Induction of point mutations in human growth homone molecule using specific primers,The ۲nd Conference on Protein and Peptide Sciences,ملی,پوستر,۱۳۹۵,زینب منجمی رارانی,سید حمید زرکش اصفهانی,رحمان امام زاده,محمد ربانی خوراسگانی |
 23. Antimicrobial activity of heat stable peptides in Iranian native Bacillus strains with probiotic potential,The ۲nd Conference on Protein and Peptide Sciences,ملی,پوستر,۱۳۹۵,محسن گلناری مارانی,نسترن بهرامی,محمد ربانی خوراسگانی,محمدعلی اسداللهی |
 24. Effects of fermentation by cocci lactic acid bacteria isolated from Iranian dairy products on the immunoreactivity of cow,s milk caseinase,The ۲nd Conference on Protein and Peptide Sciences,ملی,پوستر,۱۳۹۵,ریحانه کردسدهی,محمد ربانی خوراسگانی,اصغر طاهری کفرانی,رضوان کاظمی |
 25. In vitro study of the effects of Lactobacillus acidophilus and L. reuteri on IL-۱۲ production by human dendritic cells,۱۳th Int. Congress of Immunology and Allergy of Iran,بین المللی,پوستر,۱۳۹۵,محمد ربانی خوراسگانی,جیدو فرلاتزو,ایرن بناکورسی |
 26. Evaluation of the presence of antibodies reacting with pathogenic bacteria in camel milk,۱۳th Int. Congress of Immunology and Allergy of Iran,بین المللی,پوستر,۱۳۹۵,بدری فاضلی,محمد ربانی خوراسگانی,عفت آزادبخت |
 27. نقش فرآورده های زیستی بر سلامت فرد وجامعه,اولین همایش ملی بین رشته ای انسان ، جامعه سلامت,ملی,پوستر,۱۳۹۵,سیده رحمانه اطیابی,محمد ربانی خوراسگانی |
 28. Antimicrobial activity of some Iranian native Bacillus isolates with probiotic potential,۱۰th International Congress of Clinical Microbiology,بین المللی,پوستر,۱۳۹۵,محسن گلناری مرانی,نسترن بهرامی,محمد ربانی خوراسگانی,محمدعلی اسداللهی |
 29. پاکسازی زیستی فلزات سنگین از خاک با استفاده از باکتری های محرک رشد گیاه,سومین کنگره زیست شناسی و علوم طبیعی ایران,ملی,پوستر,۱۳۹۵,مریم مرادی,زهرا اعتمادی فر,محمد ربانی خوراسگانی |
 30. جداسازی باکتری محرک رشد گیاه و تعیین مقاومت و میزان حذف سرب و کادمیوم توسط آن ,همایش یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی,ملی,پوستر,۱۳۹۵,مریم مرادی,زهرا اعتمادی فر,محمد ربانی خوراسگانی |
 31. بررسی اثر باکتریهای کوکسی جدا شده از نمونه های شیر گاو بومی ایران بر کاهش حساسیت زایی پروتئین کازئین شیر گاو,سومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران,ملی,پوستر,۱۳۹۵,ریحانه کرد سدهی,محمد ربانی خوراسگانی,اصغر طاهری کفرانی |
 32. فعالیت ضد قارچی پدیوکوکوس اسیدی لاکتیسی جداسازی شده از شیر شتر علیه آسپرژیلوس فلاووس مولدآفلاتوکسین,دومین کنگره ملی شتر,ملی,سخنرانی,۱۳۹۵,سمانه صدیقی خویدک,محمد ربانی خوراسگانی,گیتی امتیازی,محمد مظلوم اردکانی,ایرج دلفانی |
 33. تحلیل بروندادهای علمی مربوط به حوزه موضوعی شتر در ایران وجهان در طی سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۶,دومین کنگره ملی شتر,ملی,پوستر,۱۳۹۵,محمد ربانی خوراسگانی,مظفر چشمه سهرابی,میترا باغ جنتی,نفیسه دهقانپور |
 34. بررسی اثر ضدکاندیدایی ادرار شتر برعلیه سه گونه کاندیدای مقاوم به فلوکونازول,دومین کنگره ملی شتر,ملی,سخنرانی,۱۳۹۵,ریحانه امینی,محمد ربانی خوراسگانی,پروین دهقان |
 35. بررسی تاثیر فعالیت پروتئولیتیکی باکتری های اسید لاکتیک با فرم کوکسی جداشده از نمونه های شیر شتر تک کوهانه ایرانی بر کاهش حساسیت زایی پروتئین های کازئین شیر گاو,دومین کنگره ملی شتر,ملی,پوستر,۱۳۹۵,ریحانه کردسدهی,محمد ربانی خوراسگانی,اصغر طاهری کفرانی |
 36. شیر شتر و فرآورده های حاصل از آن در درمان سرطان و برخی مطالعات انجام شده در ایران,دومین کنگره ملی شتر,ملی,پوستر,۱۳۹۵,سید ایمان ذوالفقاری,محمد ربانی خوراسگانی |
 37. تاثیر تغذیه برمبنای تعالیم قرآنی و احادیث در ارتقای سلامت معنوی,دومین همایش ملی قرآن وعلوم زیستی(محوریت غذای سالم),ملی,پوستر,۱۳۹۵,سیده رحمانه اطیابی,محمد ربانی خوراسگانی |
 38. امنیت غذایی و پیشگیری از بیوتروریسم و آگروتروریسم,دومین همایش ملی قرآن و علوم زیستی,ملی,سخنرانی,۱۳۹۵,سیده رحمانه اطیابی,عاطفه جوانی,محمد ربانی خوراسگانی |
 39. تاثیر تغذیه برمبنای تعالیم قرآن و عترت در بهداشت دهان و دندان,دومین همایش ملی قرآن وعلوم زیستی,ملی,پوستر,۱۳۹۵,اعطم علی اصغری,محمد ربانی خوراسگانی |
 40. کلیدهای اصلی تغذیه صحیح با الهام از قرآن کریم,دومین همایش ملی قرآن وعلوم زیستی,ملی,پوستر,۱۳۹۵,هاجرالسادات منصوری تهرانی,محمد ربانی خوراسگانی |
 41. تاثیر سبک غذایی در قرآن کریم بر کنترل سرطان ها,دومین همایش ملی قرآن وعلوم زیستی,ملی,پوستر,۱۳۹۵,هاجر السادات منصوری تهرانی,محمد ربانی خوراسگانی |
 42. بررسی اهمیت وارزش شیر به عنوان غذای گوارای قرآنی,دومین همایش ملی قرآن وعلوم زیستی,ملی,پوستر,۱۳۹۵,ریحانه کرد سدهی,محمد ربانی خوراسگانی,اصغر طاهری کفرانی |
 43. گیاه انجیر از دیدگاه قرآن کریم ، دانش تجربی /علوم زیستی,دومین همایش ملی قرآن و علوم زیستی (با محوریت غذای سالم),ملی,پوستر,۱۳۹۵,امیر حسین محمدی,علی باقری,محمد ربانی خوراسگانی |
 44. بررسی حضور فلزات سنگین در مواد غذایی ایران,دومین همایش ملی قرآن وعلوم زیستی,ملی,پوستر,۱۳۹۵,مریم مرادی,محمد ربانی خوراسگانی,زهرا اعتمادی فر |
 45. عسل و زنبور عسل در قرآن کریم,دومین همایش ملی قرآن وعلوم زیستی(محوریت غذای سالم),ملی,پوستر,۱۳۹۵,مهشید موحدیان عطار,محمد ربانی خوراسگانی |
 46. خرما و فوایدآن از دیدگاه قرآن ،احادیث وتحقیقات صورت گرفته توسط محققین و فعالیت ضد میکربی آن,دومین همایش ملی قرآن و علوم زیستی,ملی,پوستر,۱۳۹۵,راضیه رحمانی,فاطمه زحمتیان,محمد ربانی خوراسگانی |
 47. بررسی محاسباتی خواص ضد سرطانی عسل ، ماده شفابخش قرآنی,دومین همایش ملی قرآن وعلوم زیستی,ملی,پوستر,۱۳۹۵,سپیده جعفری,سیده رحمانه اطیابی,ساجده باهنر,محمد ربانی خوراسگانی,محمدرضا گنجعلی خانی |
 48. کتاب شناسی آثار معاصر با موضوع غذای سالم با الهام از تعالیم قرآنی,دومین همایش ملی قرآن وعلوم زیستی,ملی,پوستر,۱۳۹۵,ساجده باهنر,سیده رحمانه اطیابی,محمد ربانی خوراسگانی |
 49. مروری بر محصولات حاوی عسل,دومین همایش ملی قرآن و علوم زیستی,ملی,پوستر,۱۳۹۵,مریم قره شیخ بیات,محمد ربانی خوراسگانی |
 50. انگور و خواص صنعتی و پزشکی,دومین همایش ملی قرآن و علوم زیستی,ملی,پوستر,۱۳۹۵,زهرا رحمانی,سیده مرضیه سادات,محمد ربانی خوراسگانی |
 51. درس هایی از قرآن کریم برای دستیابی به تغذیه مطلوب,دومین همایش ملی قرآن وعلوم زیستی(محوریت غذای سالم),ملی,سخنرانی,۱۳۹۵,محمد ربانی خوراسگانی,سیده رحمانه اطیابی |
 52. بررسی گزارش های منتشر شده از عفونت های زئونوز ویروسی شتر در ایران طی سال های ۱۳۳۶ الی ۱۳۹۱,نخستین همایش ملی بیماری های مشترک بین انسان ودام,ملی,سخنرانی,۱۳۹۵,سیده رحمانه اطیابی,مجید بوذری,محمد ربانی خوراسگانی |
 53. پیشگیری از بروسلوز با استفاده از واکسن های مبتنی بر وکتورهای زنده و ایمن لاکتوکوکی,همایش ملی بیماری های مشترک بین انسان ودام,ملی,سخنرانی,۱۳۹۵,مرضیه رضایی,محمد ربانی خوراسگانی,سید حمید زرکش اصفهانی,رحمان امام زاده |
 54. utilization of bacillus ciagulans in food ' drug and probiotic industry,دومین کنفرانس روش های افزایش ماندگاری فرآورده های غذایی,ملی,پوستر,۱۳۹۵,محسن گلناری مارانی,محمد ربانی خوراسگانی,محمدعلی اسداللهی |
 55. اثرات فرایند خشک کردن پاششی بر روی میزان زنده مانی باکتری های پروبیوتیک,دومین کنفرانس روش های افزایش ماندگاری فرآورده های غذایی,ملی,پوستر,۱۳۹۵,زهره میلانیان,محمدعلی اسداللهی,محمد ربانی خوراسگانی,محسن گلناری |
 56. سبک زندگی اسلامی و اقتصاد مقاومتی,دومین کنفرانس جامع وبین المللی اقتصاد مقاومتی,بین المللی,پوستر,۱۳۹۵,محمد ربانی خوراسگانی |
 57. استفاده از باکتری باسیلوس کواگولانس در صنعت غذا، دارو و پروبیوتیک,دومین کنفرانس روش های افزایش ماندگاری فرآورده های غذایی,ملی,پوستر,۱۳۹۵,محسن گلناری مرنی,محمد ربانی خوراسگانی,محمدعلی اسداللهی |
 58. Assessment of culturability of Lactobacillus acidophillus as probiotic in chocolate,اولین همایش بین‌المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی,بین المللی,پوستر,۱۳۹۴,مریم قره شیخ بیات,رسول شفیعی,محمد ربانی خوراسگانی |
 59. In vitro evaluation of antifungal effect of three lactobacillus bacteria on three cnadida strains,The ۱۶th International and Iranian Congress of Microbiology,بین المللی,پوستر,۱۳۹۴,ریحانه امینی,محمد ربانی خوراسگانی,پروین دهقان,رسول روغنیان |
 60. probiotic commercial products in iran,۸th probiotics,prebiotics and new foods,بین المللی,پوستر,۱۳۹۴,محمد ربانی خوراسگانی |
 61. Comparision of the effect of vinegar with cholorhexidin mouth wash against mutans streptococci,۸th probiotics,prebiotics and new foods,بین المللی,پوستر,۱۳۹۴,اعظم علی اصغری,محمد ربانی خوراسگانی,مرdم خروشی |
 62. In vitro evaluation of antifungal effect of Lactobacillus isolated from urine of camel against Candida albicans,glabrata and krusei,۸th probiotics,prebiotics and new foods,بین المللی,پوستر,۱۳۹۴,ریحانه امینی,محمد ربانی خوراسگانی |
 63. بررسی زنده مانی و قدرت کشت باکتریهای پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس کازیی در شکلات,سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی,ملی,سخنرانی,۱۳۹۴,مریم قره شیخ بیات,رسول شفیعی,محمد ربانی خوراسگانی |
 64. جداسازی وشناسایی باسیلوس های دارای خصوصیات پروبیوتیک از منایع مختلف وبررسی حضور ژن های آنتروتوکسین در آنها به روش MULTIPLEX PCR,سومین همایش ملی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند,ملی,سخنرانی,۱۳۹۴,محسن گلناری,نسترن بهرامی,محمد ربانی خوراسگانی,محمدعلی اسداللهی |
 65. In silico design GABA agonists,as immunomodulating agents for the treatment of autoimmune diseases,۱۲th Int. Congress of Immunology & Allergy of Iran,ملی,پوستر,۱۳۹۳,طوبی السادات احمدی,ابوالقاسم اسماعیلی,محمد ربانی خوراسگانی |
 66. B cells identification of linear and conformational epitopes of toxin B produced by Clostridium difficile: A bioinformatic study,۱۲th Int. Congress of Immunology & Allergy of Iran,ملی,پوستر,۱۳۹۳,یاسر رحیمی,محمد ربانی خوراسگانی,رحمان امام زاده,سید حمید زرکش اصفهانی,حسین کیوانی امینه |
 67. In vitro evaluation of antimicrobial effect of Chitosan on oral streptococci causing dental caries,۱۵th International and Iranian Congress of Microbiology,بین المللی,پوستر,۱۳۹۳,اعظم علی اصغری,محمد ربانی خوراسگانی,فاتح رحیمی,مریم خروشی |
 68. Antagonistic effect of chitosan,Nchromosal royal jelly,ucerin and Lactobacillus casei on common pathogenic bacteria in diabetic wounds compared with Angipars ointment,۱۵th Int. Iranian Congress ۰f Microbiology,ملی,پوستر,۱۳۹۳,Saeed Ahmadi Majd,محمد ربانی خوراسگانی,حمید امامی |
 69. تاثیر سبک زندگی بر مبنای آموزه های قرآن در تامین سلامت جسمی,همایش سلامت در پرتو قرآن,ملی,پوستر,۱۳۹۳,محمد ربانی خوراسگانی,اعظم علی اصغری |
 70. فراورده های تخمیری در ایران,سومین همایش ملی علوم وصنایع غذایی,ملی,پوستر,۱۳۹۳,شکوفه سادات اعتمادزاده,محمد ربانی خوراسگانی,محمدحسین رضائیان |
 71. بررسی تاثیر مصرف عسل و سیاهدانه بر اسهال ناشی از پرتودرمانی لگن,سومین همایش سراسری طب مکمل و سنتی,ملی,سخنرانی,۱۳۹۳,هاجرالسادات منصوری تهرانی,محمد ربانی خوراسگانی,مهناز رعایایی,علیرضا قنادی |
 72. تاثیر سبک زندگی اسلامی در دوران بارداری بر سلامت کودک,سومین همایش سراسری طب مکمل و سنتی,ملی,پوستر,۱۳۹۳,سیده رحمانه اطیابی,محمد ربانی خوراسگانی |
 73. پیشگیری و کنترل بیماری های منتقله از راه جنسی با الهام از تعالیم اسلام,سومین همایش سراسری طب مکمل و سنتی,ملی,سخنرانی,۱۳۹۳,محمد ربانی خوراسگانی,سید احمد محمودیان |
 74. Exopolysaccharide production in lactic acid bacteria and their antagonistic effects on pathogenic bacteria ,هشتمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی,بین المللی,پوستر,۱۳۹۳,سعید احمدی مجد,محمد ربانی خوراسگانی,حمید امامی,سید جمال مشتاقیان |
 75. Detection of anti-Salmonella,Shigella,Escherichia,Pseudomonas and Staphylococcus antibodies in camel milk,The Regional Conference of Camel Management and Production under Open Range System(RCCMPR),منطقه ای,سخنرانی,۱۳۹۳,محمد ربانی خوراسگانی,زهرا اعتمادی فر,عفت آزادبخت,حمید امامی,محمود خرمالی |
 76. روش های افزایش ماندگاری,اولین همایش روش های افزایش ماندگاری فرآورده های غذایی,ملی,پوستر,۱۳۹۳,محسن گلناری,محمد ربانی خوراسگانی |
 77. In vitro evaluation of co-aggregation effect of probiotic lactobacilli on mutans streptococci,Third Int. Student Biotechnology Congress,بین المللی,پوستر,۱۳۹۲,نیره جبالی,محمد ربانی خوراسگانی,مهرناز کیهانفر |
 78. Identification of antigenic regions of a protein so as to enhance probiotic bacteria quality,۱۴th Int. Iranian Congress of Microbiology,بین المللی,پوستر,۱۳۹۲,Yaser Rahimi,محمد ربانی خوراسگانی |
 79. جایگاه کلستروم در بازار جهان و ایران,اولین همایش ملی تجاری سازی گیاهان دارویی و فرآورده های طبیعی,ملی,سخنرانی,۱۳۹۲,نیره جبالی,محمد ربانی خوراسگانی,مهرناز کیهانفر |
 80. in vitro evaluation of the antiadhesion properties of probiotics against carries pathogens,۱st Tabriz International Life Science Conference and ۱۲th Iran Biophysical Chemistry Conference,بین المللی,پوستر,۱۳۹۲,نیره جبلی,محمد ربانی خوراسگانی,مهرناز کیهانفر,حمید امامی |
 81. In vitro evaluation of the Anti Adhesion properties of Honey against caries Pathogens,International Congress on natural products,بین المللی,پوستر,۱۳۹۲,Jebali N,محمد ربانی خوراسگانی,مهرناز کیهانفر |
 82. In vitro evaluation of co-aggregation effect of probiotic lactobacilli on mutans streptococci,۳rd international student biotechnology congress,بین المللی,پوستر,۱۳۹۲,نیره جبالی,محمد ربانی خوراسگانی,مهرناز کیهانفر |
 83. The impact of the use of probiotics on diarrhea in patients undergoing pelvic radiotherapy,۷th Iranian Congress of Clinical Microbiology,ملی,سخنرانی,۱۳۹۲,هاجرالسادات منصوری تهرانی,محمد ربانی خوراسگانی |
 84. رویکردهای نوین در بهره برداری دارویی از سیاهدانه,اولین همایش ملی تجاری سازی گیاهان دارویی و فرآورده های طبیعی,ملی,پوستر,۱۳۹۲,هاجرالسادات منصوری تهرانی,محمد ربانی خوراسگانی |
 85. مروری بر تجارت عسل در دنیا و بررسی راهکارهای افزایش تجارت این محصول در کشور,اولین همایش ملی تجاری سازی گیاهان دارویی و فرآورده های طبیعی,ملی,پوستر,۱۳۹۲,سعید احمدی مجد,محمد ربانی خوراسگانی |
 86. درس هایی از قرآن کریم در ارتباط با دنیای جانوران,همایش قرآن و علوم زیستی,ملی,سخنرانی,۱۳۹۲,محمد ربانی خوراسگانی |
 87. مروری بر خواص شفابخش عسل,همایش قرآن و علوم زیستی,ملی,پوستر,۱۳۹۲,هاجرالسادات منصوری,محمد ربانی خوراسگانی |
 88. اشارات قرآن درباره محیط زیست,همایش قرآن و علوم زیستی,ملی,پوستر,۱۳۹۲,هاجرالسادات منصوری,محمد ربانی خوراسگانی |
 89. بررسی خلقت شتر از دیدگاه قرآن و فرآورده های بیولوژیکی حاصل از آن,همایش قرآن و علوم زیستی,ملی,پوستر,۱۳۹۲,سعید احمدی مجد,محمد ربانی خوراسگانی |
 90. نگرشی بر ابعاد تجاری گلاب و کاربرد آن به عنوان ترکیب دارویی,اولین همایش ملی تجاری سازی گیاهان دارویی وفرآورده های طبیعی,ملی,پوستر,۱۳۹۲,محمد ربانی خوراسگانی,اعظم علی اصغری |
 91. فرآورده های بیولوژیک موثر بر بیماری های دهان و دندان,کنگره ملی دانشجویی علوم زیستی,ملی,پوستر,۱۳۹۲,نیره جبالی,محمد ربانی خوراسگانی |
 92. نگرشی بر مباحث مرتبط با رایحه در قرآن کریم,همایش قرآن و علوم زیستی,ملی,سخنرانی,۱۳۹۲,محمد ربانی خوراسگانی,اعظم علی اصغری |
 93. GABA producing probiotic can be used for treatment of anxiety,۵th International congress of Biochemistry and Molecular biology and ۱۳th Iranian congress of Biochemistry,بین المللی,پوستر,۱۳۹۲,Mahsa Taherzadeh,ابوالقاسم اسماعیلی,محمد ربانی خوراسگانی |
 94. Identification of glutamate decarboxylase gene in Lactobacillus delbrueckii subspecies bulgaricus,۱st Tabriz International Life Science Confrence and the ۱۲th Biophysical Chemistry Confrence,بین المللی,پوستر,۱۳۹۲,Mahsa Taherzadeh,ابوالقاسم اسماعیلی,محمد ربانی خوراسگانی |
 95. تعیین توالی ژن گلوتامات دربوکسیلاز در استرپتوکوکوس سالیواریوس زیرگونه ترموفیلوس,کنگره ملی دانشجوئی علوم زیستی,ملی,پوستر,۱۳۹۲,مهسا طاهرزاده,ابوالقاسم اسماعیلی,محمد ربانی خوراسگانی |
 96. اصول اخلاقی در ارایه خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی,پنجمین کنگره ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی,ملی,پوستر,۱۳۹۱,محمد ربانی خوراسگانی |
 97. Construction and expression of a fluobody containing enhanced green fluorescent protein fused to single chain variable fragment of antihuman CD۴ antibody,۱۱th International Congress of Immunology and Allergy,بین المللی,پوستر,۱۳۹۱,راضیه قاسمی خوراسگانی,سید حمید زرکش اصفهانی,کامران قائدی,محمد ربانی خوراسگانی |
 98. Measurment of IgG in colostrum of Sarabi native cows by single radial immunodiffusin assay (SRID),۱۱th International Congress of Immunology and Allergy,ملی,پوستر,۱۳۹۱,Rezazadeh F,Rahnoma B,Abdolalizadeh J,محمد ربانی خوراسگانی,Alizadeh A |
 99. Antigenic epitopes prediction and MHC Class I binder of beta toxin Clostridium perfringenes (CBP) by bioinformatic tools,۱۱th Int. Congress of Immunology and Allergy,بین المللی,پوستر,۱۳۹۱,Gholami M,Fathi Najafi M,محمد ربانی خوراسگانی |
 100. بررسی خصوصیات ضد باکتریایی ادرار شتر,اولین کنگره ملی شتر,ملی,سخنرانی,۱۳۹۱,فرانک کرمی فرد,محمد ربانی خوراسگانی,زهرا اعتمادی فر |
 101. اثرات ضد میکروبی شیرشتر بر روی برخی از باکتری های بیماری زا,اولین کنگره ملی شتر,ملی,سخنرانی,۱۳۹۱,حمید امامی,محمد ربانی خوراسگانی,عفت آزادبخت,نجفی بحری |
 102. مروری بر تحقیقات انجام شده در تشخیص یروسلوز شتر,اولین کنگره ملی شتر,ملی,پوستر,۱۳۹۱,اعظم قربانی,محمد ربانی خوراسگانی,سید حمید زرکش اصفهانی,حسن شریفی,علی دهقان,حمید امامی |
 103. بررسی خصوصیات فیزیکی شیمیایی شیر شتر,اولین کنگره ملی شتر,ملی,پوستر,۱۳۹۱,شراره ستوده,محمد ربانی خوراسگانی,آی ناز یمرلی,عفت آزادبخت |
 104. جداسازی وشناسایی مولکولی باکتری های اسیدلاکتیک از شیر شتر,اولین کنگره ملی شتر,ملی,سخنرانی,۱۳۹۱,زهرا اعتمادی فر,محمد ربانی خوراسگانی,عفت آزادبخت,حمید امامی,محمود خرمالی |
 105. شناسایی ناحیه اپی توپی بتاتوکسین کلستریدیوم پرفرنژنس,سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران,ملی,پوستر,۱۳۹۱,مریم غلامی,محسن فتحی نجفی,محمد ربانی خوراسگانی,بهجت مجیدی |
 106. خالص سازی و تولید آنتی بادی پلی کلنال علیه بتا توکسین کلستریدیوم پرفرنژنس در خرگوش,سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران,ملی,پوستر,۱۳۹۱,مریم غلامی,محسن فتحی نجفی,محمد ربانی خوراسگانی,بهجت مجیدی |
 107. Construct recombinant fragments beta toxin gene from Clostridium perfringenes,سیزدهمین کنگره سراسری و دومین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران,بین المللی,پوستر,۱۳۹۱,مریم غلامی,محسن فتحی نجفی,محمد ربانی خوراسگانی,بهجت خیری |
 108. Antigenic epitopes prediction and MHC Class I binder of beta toxin Clostridium perfringenes (CBP) by bioinformatic tools,۱۱th Int. Congress oo Immunology & Allergy,بین المللی,پوستر,۱۳۹۱,مریم غلامی,محسن فتحی نجفی,محمد ربانی خوراسگانی |
 109. استفاده موثر از پروبیوتیک ها به منظور جلوگیری و درمان اسهال ناشی از پرتودرمانی,دومین همایش ملی پروبیوتیک و غذاهی فراسودمند,ملی,پوستر,۱۳۹۱,هاجرالسادات منصوری?,محمد ربانی خوراسگانی |
 110. تعیین تیتر آنتی بادی موجود در آغوز غیرایمن گاو برعلیه برخی باکتریها,هفدمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران,بین المللی,پوستر,۱۳۹۱,شراره ستوده,محمد ربانی خوراسگانی,زهرا اعتمادی فر |
 111. تاپیر سوربات پتاسیم و پروپیونیک اسید بر روی غلظت آنتی بادی IgG وآلودگی میکروبی آغوز گاو,هفدمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران,بین المللی,پوستر,۱۳۹۱,شراره ستوده,محمد ربانی خوراسگانی,زهرا اعتمادی فر |
 112. کلونینگ گلوتامات دکربوکسیلاز و سنجش فعالیت آنزیم,اولین همایش ملی دانشجوئی بیوتکنولوژی,ملی,سخنرانی,۱۳۹۱,بهجت خیری یگانه,ابوالقاسم اسماعیلی,محمد ربانی خوراسگانی |
 113. مقایسه ۳ روش استخراج DNA از باکتریهای اسید لاکتیک,دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران,ملی,پوستر,۱۳۹۱,بهجت خیری یگانه,ابوالقاسم اسماعیلی,محمد ربانی خوراسگانی,حمید امامی |
 114. Cloning of glutamate decarboxylase and production of γ-aminobutyric acid from Lactobacillus brevis,۱۳th Iranian Pharmaceutical Sciences Congress,ملی,پوستر,۱۳۹۱,بهجت خیری یگانه,محمد ربانی خوراسگانی,ابوالقاسم اسماعیلی |
 115. تاثیر آنتاگونیستی لاکتوباسیل های جداشده از شیرشتر بر باکتری های عامل پوسیدگی دندان و ارزیابی زنده ماندن آنها در فرآورده تخمیری ,نخستین همایش فراملی بهینه سازی زنجیره تولید ،توزیع ومصرف در صنایع غذایی,ملی,سخنرانی,۱۳۹۰,فاطمه رمضانعلی زاده,محمد ربانی خوراسگانی,عفت آزادبخت,حمید امامی |
 116. Generation of bovine immune colostrums against Streptococcus mutans,۲nd International Congress of Food Hygiene,بین المللی,پوستر,۱۳۹۰,فاطمه رمضانعلی زاده,محمد ربانی خوراسگانی,احمد رضا جباری,آرزو تهمورث پور,علی ایروانی |
 117. Molecular designing for construction of a recombinant green fluorescent protein fused to single chain variable fragment of anti-human CD۴ antibody,۱۲th Iranian Congress of Biochemistry &۴th international congress of Biochemistry and Molecular Biology,بین المللی,پوستر,۱۳۹۰,راضیه خوراسگانی قاسمی,سید حمید زرکش اصفهانی,محمد ربانی خوراسگانی,کامران قائدی |
 118. بررسی مقاومت به عوامل ضد میکروبی در لاکتوباسیل های جدا شده از شیر تخمیریافته شتر,نخستین کنگره ملی پروبیوتیک و پری بیوتیک ایران,ملی,پوستر,۱۳۹۰,عفت آزادبخت,محمد ربانی خوراسگانی,زهرا اعتمادی فر |
 119. نقش بیوتکنولژی در تولید غذاداروها و نگهدارنده ها,کنگره ملی نقش زیست فناوری در صنایع غذائی,ملی,پوستر,۱۳۹۰,بهجت خیری یگانه,ابوالقاسم اسماعیلی,محمد ربانی خوراسگانی |
 120. تشخیص بروسلوز شتر با استفاده از روش های مولکولی,یازدهمین کنگره ژنتیک ایران,ملی,پوستر,۱۳۸۹,اعظم قربانی,محمد ربانی خوراسگانی,سید حمید زرکش اصفهانی ,حسن شریفی یزدی,حمید امامی |
 121. بررسی مقایسه ای روش های نگهداری کلستروم گاو به منظور کاهش آلودگی میکروبی آن,شانزدهمین کنفرانس سراسری وچهارمین کنفرانس بین المللی زیست سناسی ایران,ملی,پوستر,۱۳۸۹,شراره ستوده,محمد ربانی خوراسگانی |
 122. بررسی اثر سرکه انار، گلاب و دهان شویه گیاهی پرسیکا در حذف بیوفیلم استرپتوکوکسی های دهانی در شرایط آزمایشگاه,دومین همایش منطقه ای تازه های میکروبیولوژی,منطقه ای,سخنرانی,۱۳۸۹,فاطمه رمضانعلی زاده,محمد ربانی خوراسگانی,آرزو طهمورث پور |
 123. Effect of kefir products on clinical isolated Helicobacter pylori,۴th Iranian Congress of Clinical Microbiology,ملی,پوستر,۱۳۸۹,سمانه فلاح زاده,محمد ربانی خوراسگانی,م.فاضلی,س.ح.شیرازی,ح.جمالی فر,س.حاجی خانی |
 124. بررسی مقایسه ای چهار روش نگهداری کلستروم گاو به منظور کاهش آلودگی میکروبی آن ,دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور,ملی,پوستر,۱۳۸۹,شراره ستوده,محمد ربانی خوراسگانی |
 125. مقایسه روش های کشت میکربی وسرم شناسی وPCR در تعیین فراوانی بروسلوز در شترهای کشتارکاه نجف آباد اصفهان,شانزدهمین کنفرانس سراسری وچهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران,ملی,پوستر,۱۳۸۹,اعظم قربانی,محمد ربانی خوراسگانی,سید حمید زرکش اصفهانی,حمید امامی,حسن شریفی ,علی محمد بهروزیخواه,علی دهقان کاشانی |
 126. تاثیرپروبیوتیکی لاکتوباسیل های جداشده از شیر شتر براتصال استرپتوکوکسی های دهانی,دومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران,ملی,پوستر,۱۳۸۹,فاطمه رمضانعلی زاده,محمد ربانی خوراسگانی,عفت آزادبخت,حمید امامی |
 127. The antimicrobial effect of bovine immune colostrum against Stereptococcus mutans strains,اولین سمینار ملی نقش علوم پایه در ارتقای سلامت,ملی,پوستر,۱۳۸۹,فاطمه رمضانعلی زاده,محمد ربانی خوراسگانی,عبدالخالق بردبار |
 128. Passive immunization using bovine colosrum antibodies for control dental caries,اولین سمینار ملی نقش علوم پایه در ارتقای سلامت,ملی,پوستر,۱۳۸۹,فاطمه رمضانعلی زاده,محمد ربانی خوراسگانی |
 129. تاثیر فرآورده های زیستی روی باکتری های دهان,دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسرکشور,ملی,پوستر,۱۳۸۹,فاطمه رمضانعلی زاده,محمد ربانی خوراسگانی |
 130. بررسی اثر ضدباکتریایی و ضد اتصال سرکه انار بر استرپتوکوکسی های دهانی در شرایط آزمایشگاه,دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور,ملی,پوستر,۱۳۸۹,فاطمه رمضانعلی زاده,محمد ربانی خوراسگانی,آرزو طهمورث پور |
 131. جداسازی وشناسایی بیوشیمیایی باکتری های مولد اسیدلاکتیک از شیر خام شتر,دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور,ملی,پوستر,۱۳۸۹,عفت آزادبخت,محمد ربانی خوراسگانی,حمید امامی,زهرا اعتمادی فر |
 132. بررسی اثر فرآورده های کفیر بر نمونه های کلینیکی ویبریوکلرا,دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور,ملی,پوستر,۱۳۸۹,سمانه فلاح زاده,محمد رضا فاضلی,محمد ربانی خوراسگانی,محمدحسن شیرازی,حسین جمالی فر |
 133. بررسی اثر فرآورده های کفیر بر نمونه های Escherichia coli O۱۵۷:H۷,دومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران,ملی,پوستر,۱۳۸۹,سمانه فلاح زاده,محمد ربانی خوراسگانی,محمد رضا فاضلی |
 134. بهره گیری شایسته از دانش ژنتیک با الهام از آموزه های اسلامی,سمینار ژنتیک حقوق ، اخلاق ، روان شناسی,ملی,پوستر,۱۳۸۹,محمد ربانی خوراسگانی |
 135. تاثیر کلستروم گاوی برتشکیل بیوفیلم استرپتوکوکسی دهانی در شرایط آزمایشگاه,شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران,بین المللی,پوستر,۱۳۸۹,فاطمه رمضانعلی زاده,محمد ربانی خوراسگانی,مریم خروشی,آرزو طهمورث پور |
 136. مطالعه سرم شناسی بروسلوز در شترهای استان گلستان,همایش منطقه ای اولویت های تحقیقاتی شتر,منطقه ای,پوستر,۱۳۸۸,محمد ربانی خوراسگانی,محمود خرمالی,آی ناز یمرلی,مهدی آرامون |
 137. نگرشی بر آیات مرتبط با شتر در قرآن کریم,همایش منطقه ای اولویت های تحقیقاتی شتر,منطقه ای,سخنرانی,۱۳۸۸,محمد ربانی خوراسگانی |
 138. مقایسه آزمایش های سرم شناسی رزبنگال و رزبنگال تغییر یافته در تشخیص بروسلوز گوسفند,سومین همایش کشوری بروسلوز,ملی,سخنرانی,۱۳۸۸,محمد ربانی خوراسگانی,علیرضا باهنر,امیر انوری زاده,علیمحمد بهروزیخواه,ایرج اشرافی |
 139. Seroprevalence of brucellosis in camels slaughtered in Najaf Abad city, Isfahan,سومین کنگره میکروب شناسی بالینی ایران,ملی,پوستر,۱۳۸۸,اعظم قربانی,محمد ربانی خوراسگانی,سید حمید زرکش اصفهانی,ح میرانزاده,حمید امامی |
 140. Efficient transfection of mouse stem cells with a new constructed plasmid containing attachment site (attB) sequence related to ФC۳۱ integrase and Oct-۴ Promoter by Phage integration system,۱۰th Iranian Congress of Biochemistry & ۳rd International Congress of Biochemistry and Molecular Biology,هفته پژوهش,سخنرانی,۱۳۸۸,یحیی خزائی,رضا قربانی,کامران قائدی,کیانوش درمیانی,محبوبه فروزانفر,خدیجه کربلایی,فرشته کرمعلی,مرضیه نعمت اللهی,محمد حسین نصر اصفهانی,محمد ربانی خوراسگانی |
 141. Construction of aplasmid containing attachment site sequenc realted to phiC۳۱ integrase next to GFP cDNA with murine Oct-۴ promoter,۱۰th congree on reproductive biomedicine & ۵th congress on stem cell biology & technology,بین المللی,پوستر,۱۳۸۸,رضا قربانی جرقوئیه,یحیی خزائی,کیانوش درمیانی,محبوبه فروزانفر,خدیجه کربلایی,فرشته کرمعلی,مرضیه نعمت اللهی,کامران قائدی,محمد حسین نصر اصفهانی,محمد ربانی خوراسگانی |
 142. An alkaline lipase from a newly isolated bacillus subtilis strain; heterologous expression and some properties,۱۰th Iranian Congress of Biochemistry & ۳rd International Congress of Biochemistry and Mplecular Biology,بین المللی,سخنرانی,۱۳۸۸,محمد ربانی خوراسگانی,محسن آنی,حمید میرمحمد صادقی,کوروش گودرزوند چگینی,فاطمه مؤذن,زهرا اعتمادی فر |
 143. بررسی حضور آنتی بادی های ضد بروسلا در سرم بیماران تحت همودیالیز مزمن استان قم,نهمین کنگره ایمونولوژی و الرژی ایران,ملی,پوستر,۱۳۸۷,محمد ربانی خوراسگانی,حسین اسماعیلی,دکتر جنابی |
 144. زمینه های ژنتیکی مقاومت یا حساسیت نسبت به بیماری های عفونی در گاو,نهمین کنگره ایمونولوژی و الرژی ایران,ملی,سخنرانی,۱۳۸۷,غلامرضا نیکبخت بروجنی,حسن تاجبخش,محمدرضا مخبر,محمد ربانی خوراسگانی,تقی زهرایی,داریوش غریبی,مهدی امام,فرزانه اسدیان |
 145. بهره گیری شایسته از حیوانات با الهام از تعالیم آسمانی اسلام,پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران,ملی,سخنرانی,۱۳۸۷,محمد ربانی خوراسگانی |
 146. مقایسه واکسن های S۱۹ و RB۵۱ در عملیات مبارزه با بروسلوز در گاوداری های استان تهران,پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران,ملی,پوستر,۱۳۸۷,امیدعلی نکویی جهرمی,حسن اختیارزاده,علیرضا باهنر,محمد ربانی خوراسگانی |
 147. عنوان مقاله: ۱۰۸۹ Evaluation of Antibodies Produced in Colostrums by the Injection of Trivalent Rota-Corona Virus and Escherichia coli Vaccine in Pregnent Cows ,Jubilee World Buiatrics Congress,بین المللی,سخنرانی,۱۳۸۷,A.Ramin,A.Morshedi,M.Brhimi,محمد ربانی خوراسگانی,M.Sanati,T.Zahraie-Salehi |
 148. ۹۹۸ Diarrhea of Neonatal Calves due to Klebsiella (First Report from Iran) ,Jubilee World Buiatrics Congress,بین المللی,سخنرانی,۱۳۸۷,F.Zavoshi,A.Bahonar,M.Dezfouli,محمد ربانی خوراسگانی,T.Salehi |
 149. Seroprevalence of Brucella and Salmonella infections in Bactrian camels,Second Conference of the International Society of Camelid Research and Development,بین المللی,سخنرانی,۱۳۸۷,محمد ربانی خوراسگانی,A.Niasari-Naslaji,D.Nikjou,M.Khomali,S.Ashrafi |
 150. نقش فرهنگ در ارتقای وضعیت سلامت انسان,همایش سراسری دین ودانش پزشکی,ملی,پوستر,۱۳۸۶,محمد ربانی خوراسگانی |
 151. بررسی حضور آنتی بادی های ضد شیگلا در کلستروم گاو و امکان کاربرد آن برای انسان,ششمین همایش دوسالانه ایمونولوژی، آسم و آلرژی,ملی,پوستر,۱۳۸۶,محمد ربانی خوراسگانی,محمدرضا مخبر دزفولی,فریدون رضازاده,تقی زهرایی صالحی,مهدی ماکنانی |
 152. عفت جنسی و اثرات آن بر سلامت انسان,سومین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی,ملی,پوستر,۱۳۸۶,محمد ربانی خوراسگانی |
 153. فرهنگ و سلامت جسم انسان,اولین همایش سراسری علوم انسانی سلامت,ملی,سخنرانی,۱۳۸۶,محمد ربانی خوراسگانی |
 154. لزوم بهره گیری از تعالیم اسلام برای تأمین سلامت خانواده,اولین همایش سراسری علوم انسانی سلامت,ملی,سخنرانی,۱۳۸۶,محمد ربانی خوراسگانی |
 155. نقش فرهنگ در ارتقای وضعیت سلامت انسان,همایش سراسری راهکارهای ارتقاء سلامت و چالشها,ملی,سخنرانی,۱۳۸۶,محمد ربانی خوراسگانی |
 156. Evaluation of antibodies levels against shigella in colostrum of non-vacinated cows in suburbs of tehran,IRAN,۹th malaysian congress and exhibition on allergy and Immunology,بین المللی,پوستر,۱۳۸۶,محمد ربانی خوراسگانی,Feridon Rzazadeh,Taghi Zahraei Salehi,Mohammad Reza Mokhber Dezfouli ,Mehdi Makanani |
 157. Seroprevalence of Salmonella infections in camels,Qum ,IRAN,International Camel Conference,بین المللی,پوستر,۱۳۸۵,محمد ربانی خوراسگانی,تقی زهرایی صالحی,محمود خرمالی,سید علی معلم زاده |
 158. بررسی حضور آنتی بادی های ضد روتاویروس در کلستروم گاو,سیزدهمین کنگره بیماری های عفونی وگرمسیری,ملی,پوستر,۱۳۸۳,محمد ربانی خوراسگانی |
 159. لزوم کسب آمادگی های دفاعی جهت محافظت کشور در برابر بیوتروریسم,کنگره سراسری طب نظامی(با تاکید بر تجارب هشت سال دفاع مقدس),ملی,سخنرانی,۱۳۸۱,محمد ربانی خوراسگانی |
 160. بررسی سرولوژیک بروسلوز در بیماران روانی,تازه های روانپزشکی,ملی,سخنرانی,۱۳۸۰,محمد ربانی خوراسگانی,دکتر حسن تاجبخش,دکتر فیروزه رئیسی,دکتر مرتضی نیک گوهر,دکتر مصطفی پورتقوا |
 161. نقش دامپزشکی در پیشگیری و محافظت از جنگهای میکروبی,دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران,ملی,سخنرانی,۱۳۸۰,محمد ربانی خوراسگانی,دکتر سیدجواد طباطبایی |
 162. بهره گیری از محیط زیست با الهام از تعالیم اسلام,اولین همایش اسلام ومحیط زیست,ملی,پوستر,۱۳۷۸,محمد ربانی خوراسگانی |
 163. بررسی حضور آنتی بادی های ضد بافت در سرم بیماران مبتلا به سقط جنین,چهاردهمین کنگره سراسری باروری و ناباروری ایران,ملی,سخنرانی,محمد ربانی خوراسگانی,منیره کاظمی منش |
 164. گزارش موارد شیوع بیماری هاری در حیوانات و موارد گاز گرفتگی توسط حیوانات مشکوک به هاری در شهرستان سمیرم در سال ۱۳۸۷,چهارمین کنگره ملی بیماریهای قابل انتقال بین حیوان و انسان,ملی,پوستر,دکتر سیدجواد طباطبایی,محمد ربانی خوراسگانی,دکتر جلال کشاورز |
 165. کاربرد عوامل میکروبی بر علیه جمعیتهای انسانی و دامی(جنگهای بیولوژیک),چهارمین کنگره ملی بیماریهای قابل انتقال بین حیوان و انسان,ملی,پوستر,دکتر سیدجواد طباطبایی,محمد ربانی خوراسگانی |
 166. مقاومت دارویی در برابر آنتی بیوتیکها در باکتری اشریشیاکلی جدا شده از طیور و اهمیت ان در انسان,چهارمین کنگره ملی بیماریهای قابل انتقال بین حیوان و انسان,ملی,پوستر,دکتر هادی میران زاده,محمد ربانی خوراسگانی,سعید مصلحی,بهناز سلطانیان |
 167. مطالعه بوم شناختی بیماری بروسلوز انسانی ودامی در شهرستان خوی در سال های ۷۹-۸۲,پنجمین کنگره اپیدمیولوژی ایران,ملی,پوستر,محمد ربانی خوراسگانی,سیما حیدری,سپیده عباس زاده,حسن موسی خانی,سعید بکایی |
محمد ربانی
 1. لوح تقدیر به پاس خدمات علمی پژوهشی و فرهنگی در ترجمه کتاب برگزیده " ایمنی شناسی دامپزشکی"، سرپرست دانشگاه تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۸۴ه.ش
 2. لوح تقدیر به پاس خدمات علمی و فرهنگی در ترجمه کتاب برگزیده " طب داخلی و دامهای بزرگ"، رئیس دانشگاه تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۸ ه.ش
 3. انتصاب به سمت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه اصفهان، 1400 ه.ش
  دکتر حسین هرسیج رییس دانشگاه اصفهان طی حکمی دکتر محمد ربانی عضو هیات علمی دانشکده علوم و فناوری های زیستی را به عنوان معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه اصفهان منصوب نمود. در این حکم آمده است:
  برادر گرامی جناب آقای دکتر محمد ربانی
  عضو محترم هیات علمی دانشکده علوم و فناوریهای زیستی
  سلام علیکم؛
  احتراماٌ؛ نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به مدت دو سال به سمت « معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه » منصوب می‌شوید.
  انتظار می‌رود با تکیه بر تجربیات و دستاوردهای چهار دهه گذشته، تحولی فرهنگی و اجتماعی متناسب با ارزش‌ها و باورهای دینی، انقلابی و میهنی، با هدف زمینه‌سازی برای تحقق «تمدن نوین اسلامی» و شعارِ محوری دولت سیزدهم؛ «دولت مردمی، ایران قوی» با رویکردی «حکمت‌بنیان» صورت پذیرد.
  امید است در مسیر تحقق اهداف متعالی اسناد بالادستی نظام مقدس جمهوری اسلامی به ویژه عملیاتی‌سازی راهبردهای طرح شده در «سند دانشگاه اسلامی» و «بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی» در حوزه علم و فناوری و سبک زندگی اسلامی ایرانی و برنامه ارائه شده اینجانب به مقام عالی وزارت، تحت عنوان"دانشگاه جامعه محور و تمدن­ساز"، با بهره گیری از همه ظرفیت‌های دانشگاه و همکاری و هم‌افزایی اساتید، کارکنان و دانشجویان موفق و سربلند باشید.
  دکتر حسین هرسیج
  سرپرست دانشگاه اصفهان
  ۱۴۰۰/۰۸/۲۹
محمد ربانی
 1. اکتشاف و ثبت ژن Agrobacterium tumefaciens strain ET ۱۶S ribosomal RNA gene, partial sequence در Gene Bank باشماره دسترسی KX۹۶۳۳۶۶,دانشگاه اصفهان-اصفهان,۱۳۹۶,مریم مرادی,زهرا اعتمادی فر,محمد ربانی خوراسگانی
 2. اکتشاف و ثبت ژن Enterobacter ludwigii strain RA ۱۶S ribosomal RNA gene, partial sequence در Gene Bank باشماره دسترسی KX۹۶۳۳۶۹,دانشگاه اصفهان-اصفهان,۱۳۹۶,مریم مرادی,زهرا اعتمادی فر,محمد ربانی خوراسگانی
 3. اکتشاف و ثبت Pantoea agglomerans strain SV ۱۶S ribosomal RNA gene, partial sequence در Gene Bank باشماره دسترسی KX۹۶۳۳۷۰,دانشگاه اصفهان-اصفهان,۱۳۹۶,مریم مرادی,محمد ربانی خوراسگانی,زهرا اعتمادی فر
 4. اکتشاف و ثبت Pseudomonas putida strain PT ۱۶S ribosomal RNA gene, partial sequence در Gene Bank باشماره دسترسی KX۹۶۳۳۶۸,دانشگاه اصفهان-اصفهان,۱۳۹۶,مریم مرادی,زهرا اعتمادی فر,محمد ربانی خوراسگانی
 5. اکتشاف و ثبت Pseudomonas taiwanensis strain MR ۱۶S ribosomal RNA gene, partial sequence در Gene Bank باشماره دسترسی KX۹۶۳۳۶۷,دانشگاه اصفهان-اصفهان,۱۳۹۶,مریم مرادی,زهرا اعتمادی فر,محمد ربانی خوراسگانی
 6. اکتشاف و ثبت ژن Enterobacter cloacae strain HO ۱۶S ribosomal RNA gene, partial sequence در Gene Bank باشماره دسترسی KX۸۶۵۰۸۷,ایران-اصفهان,۱۳۹۵,مریم مرادی,زهرا اعتمادی فر,محمد ربانی خوراسگانی
 7. ثبت و اکتشاف ژن Acetobacter pasteurianus strain AA به شماره دسترسی KP۶۳۷۰۲۳.۱,دانشگاه اصفهان,۱۳۹۴,اعظم علی اصغری,محمد ربانی خوراسگانی,رسول شفیعی,نیما شیخ بیگلو
 8. محلول حاوی پروبیوتیک باخاصیت ترمیم زخم,اصفهان,۱۳۹۴,محمد ربانی خوراسگانی,حمید امامی,سعید احمدی مجد
 9. اکتشافات و ثبت ژن UNVERIFIED: Paenibacillus validus dszC-like gene, partial sequence در GenBank باشماره دسترسی KF۰۵۶۷۹۷,University of Isfahan- Iran,۱۳۹۲,حسین صابر,زهرا اعتمادی فر,محمد ربانی خوراسگانی,پیمان دریکوند
 10. اکتشافات و ثبت ژن UNVERIFIED: Rhodococcus erythropolis dszC-like gene, partial sequence در GenBank باشماره دسترسی KF۰۵۶۷۹۶,University of Isfahan- Iran,۱۳۹۲,حسین صابر,زهرا اعتمادی فر,محمد ربانی خوراسگانی,پیمان دریکوند
 11. اکتشافات و ثبت ژنYarrowia lipolytica strain ISF۷ internal transcribed spacer ,partial sequence ,۵,۸S ribosomal RNA gene ,complete sequence ,and internal transcribed spacer , partial sequence در Gene Bank با شماره دسترسی(ACCESSION:JX۰۱۰۴۵۴ , VERSION:JX۰۱۰۴۵۴,۱ GI:۳۹۶۰۸۶۱۵۸),ایران - اصفهان,۱۳۹۱,Ghezelbash G,ایرج نحوی,محمد ربانی خوراسگانی
 12. اکتشافات و ثبت Candida sp . ISF ۵۷۱۸S ribosomal RNA gene , partial sequence ,internal transcribed spacer ۱, ۵,۸S ribosomal RNA gene ,and internal transcribed spacer ۲,complete sequence , and ۲۸S ribosomal RNA gene ,partial sequence در Gene Bank با شماره دسترسی(ACCESSION:JX۰۱۰۴۵۳ , VERSION:JX۰۱۰۴۵۳,۱ GI:۳۹۶۰۸۶۱۵۷),ایران - اصفهان,۱۳۹۱,Ghezelbash G,ایرج نحوی,محمد ربانی خوراسگانی
 13. اکتشافات و ثبت Aureobasidium pullulans strain ISF۱۴۳ ۱۸S ribosomal RNA gene ,partial sequence ,internal transcribed spacer ۱,۵,۸S ribosomal RNA gene.and intenal transcribed spacer ۲ , complete sequence,and ۲۸s ribosomal RNA gene ,partial sequence در Gene Bank با شماره دسترسی(ACCESSION:JX۰۱۰۴۵۲ , VERSION:JX۰۱۰۴۵۲,۱ GI:۳۹۶۰۸۶۱۵۶),ایران - اصفهان,۱۳۹۱,Ghezelbash G,ایرج نحوی,محمد ربانی خوراسگانی
 14. اکتشافات و ثبت ژن Pseudomonas Putida strain Zn-۲ ۱۶S ribosomal RNA gene ,partial sequence با شماره دسترسی (Version JX۴۴۱۳۳۳.۱ GI:۴۰۷۹۹۲۹۱۹),ایران-اصفهان,۱۳۹۱,Soltani Nejad,S,محمد ربانی خوراسگانی,گیتی امتیازی,Yaghoobi,M.M,Shakeri,S
 15. اکتشافات و ثبت ژن Pseudomonas Putida strain Cu-۲ ۱۶S ribosomal RNA gene ,partial sequence با شماره دسترسی (Version JX۴۴۱۳۳۱.۱ GI:۴۰۷۹۹۲۹۱۷,ایران - اصفهان,۱۳۹۱,Soltani Nejad,S,محمد ربانی خوراسگانی,گیتی امتیازی,Yaghoobi,M.M,Shakeri,S
 16. اکتشافات و ثبت ژن Pseudomonas sp.ZnO-۱ ۱۶S ribosomal RNA gene ,partial sequence با شماره دسترسی (Version JX۴۴۱۳۲۹.۱ GI:۴۰۷۹۹۲۹۱۵) ,ایران - اصفهان,۱۳۹۱,Soltani Nejad,S,محمد ربانی خوراسگانی,گیتی امتیازی,Yaghoobi,M.M,Shakeri,S
 17. اکتشافات و ثبت ژن Pseudomonas sp CuO-۳ ۱۶S ribosomal RNA gene ,partial sequence با شماره دسترسی (Version JX۴۴۱۳۲۵.۱ GI:۴۰۷۹۹۲۹۱۱,ایران - اصفهان,۱۳۹۱,Soltani Nejad,S,محمد ربانی خوراسگانی,گیتی امتیازی,Yaghoobi,M.M,Shakeri,S
 18. اکتشافات و ثبت ژنPseudomonas fluorescens Strain CuO-۲ ۱۶S ribosomal RNA gene ,Partial sequence با شماره دسترسی (Version : JX۴۴۱۳۲۷.۱ GI:۴۰۷۹۹۲۹۱۳ ),ایران - اصفهان,۱۳۹۱,Soltani Nejad,S,محمد ربانی خوراسگانی,گیتی امتیازی,Yaghoobi,M.M,Shakeri,S
 19. اکتشافات و ثبت ژن Pseudomonas sp ZnO-۲ ۱۶S ribosomal RNA gene ,partial sequence با شماره دسترسی (Version JX۴۴۱۳۳۰.۱ GI:۴۰۷۹۹۲۹۱۶,ایران- اصفهان,۱۳۹۱,Soltani Nejad,S,محمد ربانی خوراسگانی,گیتی امتیازی,Yaghoobi,M.M,Shakeri,S
 20. اکتشافات و ثبت ژن Pseudomonas aeruginosa strain CZO ۱۶S ribosomal RNA gene ,partial sequence با شماره دسترسی (Version JX۴۴۱۳۲۸.۱ GI:۴۰۷۹۹۲۹۱۴),ایران- اصفهان,۱۳۹۱,Soltani Nejad,S,محمد ربانی خوراسگانی,گیتی امتیازی,Yaghoobi,M.M,Shakeri,S
 21. اکتشافات و ثبت ژن Pseudomonas fluorescens CuO-۱ ۱۶S ribosomal RNA gene ,partial sequence با شماره دسترسی (Version JX۴۴۱۳۲۶.۱ GI:۴۰۷۹۹۲۹۱۲,ایران- اصفهان,۱۳۹۱,Soltani Nejad,S,محمد ربانی خوراسگانی,گیتی امتیازی,Yaghoobi,M.M,Shakeri,S
 22. اکتشافات و ثبت ژن Enterococcus faecium strain EA۸۸۶۰A ۱۶S ribosomal RNA gene, partial sequenceدر GenBank باشماره دسترسی JN۶۷۲۵۷۷,university of Isfahan- Iran,۱۳۹۰,عفت آزادبخت,محمد ربانی خوراسگانی,زهرا اعتمادی فر
 23. اکتشافات و ثبت ژن Enterococcus durans strain EA۸۸۶۱A ۱۶S ribosomal RNA gene, partial sequenceدر GenBank باشماره دسترسی JN۶۷۲۵۷۸,University of Isfahan- Iran,۱۳۹۰,عفت آزادبخت,محمد ربانی خوراسگانی,زهرا اعتمادی فر
 24. اکتشافات و ثبت ژن Enterococcus raffinosus strain EA۸۸۶۲A ۱۶S ribosomal RNA gene, partial sequenceدر GenBank باشماره دسترسی JN۶۷۲۵۷۹,University of Isfahan- Iran,۱۳۹۰,عفت آزادبخت,محمد ربانی خوراسگانی,زهرا اعتمادی فر
 25. اکتشافات و ثبت ژن Enterococcus faecium strain EA۸۸۶۳A ۱۶S ribosomal RNA gene, partial sequenceدر GenBank باشماره دسترسی JN۶۷۲۵۸۰,University of Isfahan- Iran,۱۳۹۰,عفت آزادبخت,محمد ربانی خوراسگانی,زهرا اعتمادی فر
 26. اکتشافات و ثبت ژن Enterococcus faecium strain EA۸۸۶۴A ۱۶S ribosomal RNA gene, partial sequenceدر GenBank باشماره دسترسی JN۶۷۲۵۸۱,University of Isfahan- Iran,۱۳۹۰,عفت آزادبخت,محمد ربانی خوراسگانی,زهرا اعتمادی فر
 27. اکتشافات و ثبت ژن Enterococcus faecium strain EA۸۸۶۵A ۱۶S ribosomal RNA gene, partial sequence در GenBank باشماره دسترسی JN۶۷۲۵۸۲,University of Isfahan- Iran,۱۳۹۰,عفت آزادبخت,محمد ربانی خوراسگانی,زهرا اعتمادی فر
 28. اکتشافات و ثبت ژن Enterococcus faecalis strain EA۸۸۶۶A ۱۶S ribosomal RNA gene, partial sequence در GenBank باشماره دسترسی JN۶۷۲۵۸۳,University of Isfahan- Iran,۱۳۹۰,عفت آزادبخت ,محمد ربانی خوراسگانی,زهرا اعتمادی فر


منابع:

1. وبسایت دانشگاه تهران
2. وبسایت دانشگاه اصفهان
نسخه چاپی