علی غضنفری

علی غضنفری
حجت الاسلام علی غضنفری عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم با مرتبه علمی استادیاری در دانشکده علوم قرآنی تهران مشغول به فعالیت می باشد.
 
شناسنامه
 سال 1342 ه.ش  تولد
 ایرانی  ملیت
 اسلام  دین
 شیعه  مذهب
 دکترای تفسیر و علوم قرآن  تحصیلات
 مرکز تخصصی علوم قرآن و تفسیر حوزه علمیه قم  دانشگاه
 تدریس  زمینه فعالیت
 از دهه 60  سال های فعالیت
 تألیف کتاب و مقالات  آثار مهم
 http://www.qazanfari.net  وبگاه رسمی

سمت و فعالیت ها

فعالیت های علمی
تحصیلات
دکترای تفسیر و علوم قرآن، مرکز تخصصی علوم قرآن و تفسیر حوزه علمیه قم، 1380 ه.ش

 آشنایی با زبان های خارجی
زبان عربی، متوسط
 
علی غضنفری

تدریس
اسباب نزول 1 و 2کارشناسی
مناهج تفسیری 1و 2 کارشناسی
عربی 1 تا 4 کارشناسی
منطقکارشناسی
محکم و متشابه کارشناسی
علوم قرآن 1 تا 3 کارشناسی
زبان قرآن کارشناسی
روش تحقیق کارشناسی
تاریخ قرآن کارشناسی
تاریخ عمومی اسلام کارشناسی
تحریف ناپذیری قرآنکارشناسی
جامعیت قرآن 1 و 2کارشناسی ارشد
نقد و بررسی اعجاز قرآن 1و 2کارشناسی ارشد
اعجاز علمی قرآن حاوی 540 اسلایدکارشناسی ارشد
تفسیر موضوعی 1 و 2کارشناسی ارشد
تفسیر ترتیبی 1 و 2 و 3 و 4کارشناسی ارشد
تفسیر آیات الاحکام 1 و 2 و 3کارشناسی ارشد
تفسیر ترتیبی جزء 26 قرآن کریمکارشناسی ارشد
تفسیر ترتیبی جزء 27 قرآن کریم کارشناسی ارشد
تفسیر ترتیبی جزء 28 قرآن کریمکارشناسی ارشد
تفسیر ترتیبی جزء 29 قرآن کریم کارشناسی ارشد
محکم و متشابه کارشناسی ارشد
مبانی تفسیر 1 و 2 و3کارشناسی ارشد
نقد و بررسی ترجمه قرآنکارشناسی ارشد
روش تحقیق در علوم اسلامی قرآنیکارشناسی ارشد
مفردات قرآن، واژه های کاربردی در قرآن کارشناسی ارشد
تفسیر سوره حمد کارشناسی ارشد
تحریف ناپذیری قرآن کارشناسی ارشد
 
علی غضنفری

 فعالیت های علمی اجرایی
عضو اصلی کمیته تخصصی تصویب پایان نامه های دانشکده علوم قرآنی تهران از سال 1380 تا 1396  ه.ش دانشکده علوم قرآنی تهران
عضو اصلی کمیته تخصصی تصویب پروژه های دانشکده علوم قرآنی تهران از سال 1380  تا 1392 ه.ش دانشکده علوم قرآنی تهران
عضو هیأت تحریریه مجله پیام جاویدان از سال 1381 تا 1384 ه.ش
مدیر داخلی مجله تخصصی پیام جاویدان از سال 1381 تا 1384 ه.ش
مدیر گروه تفسیر دانشکده علوم قرآنی تهران در سال 1384 ه.ش به مدت دو سال
سرپرست گروه آموزشی علوم قرآنی، 1386 ه.ش .
مدیر گروه علوم قرآنی دانشکده علوم قرآنی تهران از سال 1387 تا 1388 ه.ش .
دبیر میزگرد اعجاز قرآن، آذر ماه 1388 ه.ش .
عضو هییت تحریریه مجله پژوهشنامه علوم و معارف قرآن کریم، از سال 1389 ه.ش تا کنون.
عضو شورای پژوهشی حوزه، از سال  1393 ه.ش تا کنون.
عضو شورای راهبردی نهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی، 1394 ه.ش .
عضو شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه از سال 1394 ه.ش تا کنون.
مدیر مسئول دوفصلنامه مدیر مسئول دوفصلنامه تطبیقی مطالعات قرآن پژوهی،1394 ه.ش تاکنون.
صاحب امتیاز و مدیر مسئول دوفصلنامه تخصصی «پژوهش های نوین در آموزه های قران و حدیث».
عضو کمیته علمی همایش ملی آموزش عالی قرآنی و تأمین نیازهای شغلی جامعه، 34/227/93.
رئیس همایش آموزه های جهان شمول قرآن و حدیث.
عضو کمیته انظباطی دانشکده علوم و فنون قرآن تهران از سال 1381 تا 1383 ه.ش .
معاون پژوهشی دانشکده های علوم قرآنی کشور از سال 1381 تا 1387. و 1389 تا 1392 ه.ش
قائم مقام دانشکده های علوم قرآن کشور از سال 1382 تا 1387 ه.ش .
مدیر داخلی فصلنامه پیام جاویدان از 1382 تا1387 ه.ش .
دبیر هیئت تحریریه فصل نامه پیام جاویدان از سال1383 تا1387 ه.ش .
مدیر مسئول انتشارات دانشکده علوم و فنون قرآن از سال1392 ه.ش .
ریاست دانشکده علوم و فنون قرآن تهران از سال 1392 تا1396 ه.ش
عضو علی البدل کمیته انظباطی دانشگاه، 1393 ه.ش تاکنون.
عضو هیأت بدوی انتظامی هیأت علمی دانشگاه، از سال 1393 ه.ش تاکنون.
 
علی غضنفری

 شرکت در دوره ها
قرائت و تجویدسازمان تبلیغات تهران. 1361 ه.ش ،
مکالمه عربی سطح عمومی ، موسسه باقر العلومدفتر تبلیغات اسلامی قم. 1367 ه.ش
مکالمه عربی سطح تکمیلی موسسه باقر العلوم، دفتر تبلیغات اسلامی قم. 1368 ه.ش
روش تدریس تفسیر قرآن کریمدانشگاه معارف و علوم قرآن در بهمن 1388 ه.ش ،
روش تدریس و تکنولوژی آموزشی دانشگاه معارف و علوم قرآن. در تیر ماه 1389 ه.ش ،
روش تحقیق و مقاله نویسی دانشگاه معارف و علوم قرآن. مرداد 1389 ه.ش
ضیافت اندیشه اصول تعلیم و تربیت در اسلامشورای عالی انقلاب فرهنگی، دفتر نهاد رهبری. سال1390 ه.ش
شورای عالی انقلاب فرهنگی، دفتر نهاد رهبری. سال1390دفتر نهاد رهبری . 1390 ه.ش
کاربرد مفاهیم و نظریه های انگیزش در کلاس و محیط آموزشیدانشگاه معارف و علوم قرآن.  شهریور 1390 ه.ش
مبانی ترجمه قرآن کریم، آسیب شناسی پژوهش های قرآنیشورای عالی انقلاب فرهنگی.اردیبهشت 1392 ه.ش
پاسخ به شبهات قرآنیدانشگاه علوم و معارف قرآن  1393 ه.ش
 پاسخ به شبهه های قرآنی، تعلیم و تربیت در اسلام و...، دانشگاه علوم و معارف قرآن. 1393 ه.ش
دوره تربیت معلم قرآن و اتمام این دوره و اخذ دانشنامه مربوطه با معدل25/88 در سال 1364سوی سازمان تبلیغات اسلامی
دوره اجرای صیغ عقود و ایقاعات و اتمام دوره و اخذ گواهی در سال 1366 ه.ش
دوره عمومی آموزش عربی و اتمام این دوره و اخذ دانشنامه مربوطه در سال 1367 ه.ش السلام دفتر تبلیغات اسلامیاز طرف دانشگاه باقر العلوم علیه
دوره عالی آموزش عربی و اتمام دوره و اخذ دانشنامه در سال 1368 ه.ش از طرف دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام دفتر تبلیغات اسلامی
گواهینامه شرکت در کارگاه آموزشی روش تدریس تفسیر قرآن کریم در بهمن 1388 ه.ش .
گواهینامه شرکت در کارگاه آموزشی روش تحقیق و مقاله نویسی در مرداد 1389 ه.ش .
گواهینامه شرکت در کارگاه آموزشی تکنولوژی¬های آموزشی در تیر ماه 1389 ه.ش .
گواهینامه شرکت در طرح ضیافت اندیشه اساتید هیئت علمی نهاد رهبری در شهریور 1390 ه.ش .
گواهینامه شرکت در کارگاه آموزشی راه¬های افزایش انگیزش در محیط های آموزشی در شهریور 1390 ه.ش .
گواهینامه شرکت در طرح بررسی نیاز های پژوهشی در شهریور 1390 ه.ش .
 
علی غضنفری

آثار

 مقالات چاپ شده درمجلات داخلی
التکرار الفظی فی القرآن اسبابه و فوائدهمجله بین المللی علوم انسانیپائیز و زمستان 2014 ISC
سن بلوغ المذکر فی القرآن و السنه و کلمات الفقهاءمجله بین المللی علوم انسانی1394 ISC
کتاب شناسی معادفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات قرآنی26/4/1394
عفو از قصاص در متون فقهی مذاهب اسلامیمجله مطالعات تقریبی مذاهب اسلامیتابستان 1393
رحمه للعالمین بودن پیامبر در قرآنمجله مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی1394
نقد شیوه‌ تفسیری‌ علامه‌ طباطبائی‌مجله پیام جاویدانسال اول 1382، شماره اول
التکرار المعنوی‌ فی‌ القرآنمجله پیام جاویدانسال اول 1383، شماره دوم
اصحاب‌ در تفسیر قرآن‌، مجله پیام جاویدانسال اول 1383، شماره سوم
بررسی‌ روایات‌ متعارض‌ در احسن‌ القصص‌مجله پیام جاویدانسال اول 1383، شماره چهارم.
البلوغ فی الآیات القرآنیهمجله پیام جاویدانسال دوم 1383، شماره پنجم
اسباب نزول، اهمیت و فوایدمجله پیام جاویدانسال دوم 1384، شماره ششم
نقد و بررسی‌ دلائل‌ موافقین‌ و منکرین‌ ترجمه‌ قرآن‌مجله پیام جاویدانسال دوم 1384، شماره هفتم
آثار و آداب‌ نمازستاد اقامه نماز1384
راهکارهای‌ حل‌ تعارض‌ در اسباب‌ نزول‌مجله پیام جاویدانسال سوم 1384، شماره نهم
بررسی توسعه اقتصادی از منظر قرآنآفاق دینآفاق دین
نقد و بررسی نظریه عابد الجابری در باره امیت پیامبر اسلاممجله قرآن پژوهی معاصر آبان 1394 شماره1،
کتاب شناسی معاد فصلنامه مطالعات قرآنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت تیر 1394

 مقالات چاپ شده در مجلات خارجی
نقش دین در دفع استرس مجله اسپکتروم هند آوریل 2016

 مقالات در همایش های داخلی
• شاخصه های آزادی، ارائه مقاله در همایش راهبردی نشست چهارم با حضور مقام معظم رهبری چهارمین نشست اندیشه های راهبردی ایران 1390 ملی
• بررسی شاخصه های اقتصاد اسلامی از منظر قرآن کریممجموعه مقالات برگزیده پژوهش های قرآنی بیست و هشتمین دوره مسابقات بین المللی قرآناردیبهشت 1391
• اعتدال بین افراط و تفریط در تعیین سبک زندگی دینیهمایش بین المللی پژوهش های قرآنی خرداد1392
• عوامل سقوط و انحطاط تمدن¬ها از منظر قرآن کریم (بررسی موردی ستم)هشتمین دوره بین المللی پژوهش های قرآنیخرداد1393
• بررسی جایگاه صله رحم در فرهنگ اسلامی از منظر قرآن و اهل بیت علیهم السلاممجموعه مقالات نهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی اردیبهشت 1394
• مدیریت اقتصادی قرآن بنیاندانشگاه علمی کاربردی قماردیبهشت 1395
• بررسی دیدگاه ابوهلال عسگری در معجم الفروق اللغویه فقره 319 تا 419دانشگاه یاسوجاردیبهشت  1395
• بررسی دیدگاه ابوهلال عسگری در معجم الفروق اللغویه فقره 456 تا 624، همایش واژه پژوهی در علوم اسلامی اردیبهشت  1395
• بررسی اسناد و مصادیق آیه تطهیر همایش بین المللی زندگی فاطمه زهرا  روش ها و منش هادانشگاه الزهرا سلام الله علیها1395
• اطاعت از امام زمان در سیره حضرت زهرا سلام الله علیها همایش بین المللی زندگی فاطمه زهرا  روش ها و منش هادانشگاه الزهرا سلام الله علیها1395
• محبت آل البیت علیهم السلام (بررسی موردی محبت به حضرت زهرا سلام الله علیها)همایش بین المللی زندگی فاطمه زهرا  روش ها و منش هادانشگاه الزهرا سلام الله علیها1395
• نقش‌ پرهیز از گناه‌ در بهداشت‌ روانی‌همایش استفاده از مفاهیم قرآنی در توانبخشی انساندانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیخرداد 1383
• حجاب‌ در اندیشه‌ شهید مطهری‌همایش حکمت مطهر1383
• مبانی حدیثی در تفسیر المیزاننمایشگاه بین المللی قرآن1384
• بررسی مبانی اقتصاد اسلامی همایش پژوهش¬های قرآنی بیست و هشتمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم 1394
• نگاه تطبیقی به تفسیر آلائ الرحمن و المیزان از منظر قرآن به قرآنکنفرانس بین المللی  مطالعات اجتماعی، فرهنگی و پژوهش دینیاردیبهشت 1395
بررسی آثار تفسیری امام رضا(ع) 1389
بررسی مبانی اقتصاد اسلامیبیست و هشتمین مسابقات بین المللی قرآن1389
استفاده از مفاهیم قرآنی در توانبخشی نقش پرهیز از گناه در بهداشت روانی جامعه دانشگاه بهزیستی تهران
پاسداشت مقام عالمکنگره بزرگداشت علامه سید جعفر الاعرجیدانشگاه آزاد اسلامی ایلام
فرهنگ تجمل در روایات اهل بیت و تأکیدات قرآنیمجموعه مقالات نهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنیاردیبهشت 1394
بررسی نقش اعتقاد به معاد در فرهنگ اسلامیمجموعه مقالات نهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنیاردیبهشت 1394
رابطه متقابل وظایف حاکم اسلامی و ملت از نگاه امام علی علیه السلامسومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالش¬ها و راهکارها
وظایف آموزش و پرورش در تحقق سبک زندگی اسلامیهمایش سراسری علمی پژوهشی سبک زندگی تایباد خرداد، 1395
مفهوم سبک زندگی اسلامی از منظرقرآن و حدیثهمایش سراسری علمی پژوهشی سبک زندگی تایباد خرداد، 1395
ارتباط سبک زدگی اسلامی باحیات طیبه از منظرقرآن کریمهمایش سراسری علمی پژوهشی سبک زندگی تایباد خرداد، 1395
تأثیز اعتقاد به توحید و معاد در سبک زندگی اسلامیهمایش سراسری علمی پژوهشی سبک زندگی تایباد خرداد، 1395
حجاب و تأثیز آن بر سلامت روانی و مصونیت اجتماعیهمایش سراسری علمی پژوهشی سبک زندگی تایباد خرداد، 1395
رابطه سبک زندگی اسلامی با حیات طیبه از منظر قرآن،همایش سراسری علمی پژوهشی سبک زندگی تایباد خرداد، 1395
قرآن کریم و سبک مهمانی،همایش سراسری علمی پژوهشی سبک زندگی تایباد خرداد، 1395
مفهوم سبک زدگی اسلامی ازمنظرآیه های قرآنیهمایش سراسری علمی پژوهشی سبک زندگی تایباد خرداد، 1395
مدیریت دینی از نگاه امام علی علیه السلامدانشگاه علمی کاربردی قم اردیبهشت 1395
قسم در قرآن و معرفی منابعدومین گنگره بین المللی علوم قرآن و حدیثشهریور 1395
حروف مقطعه و منابعدومین گنگره بین المللی علوم قرآن و حدیثشهریور 1395
تکمله ای بر کتاب شناسی محکم و متشابه رسول سعیدی زاده، دومین گنگره بین المللی علوم قرآن و حدیثشهریور 1395
کتاب شناسی مثل در قرآندومین گنگره بین المللی علوم قرآن و حدیثشهریور 1395
منبع شناسی ناسخ و منسوخدومین گنگره بین المللی علوم قرآن و حدیثشهریور 1395
کتاب شناسی سه زبانه امام حسن عسکری علیه السلام دومین گنگره بین المللی علوم قرآن و حدیث شهریور 1395
 
علی غضنفری

 کتاب های چاپ شده
 بیان‌ روان‌انتشارات میثم‌ تمار، 1376، پنجم‌، وزیری‌، 328 صفحه‌
 حکومت‌ اسلامی‌ در نهج‌ البلاغه‌ انتشارات طاووس‌بهشت‌، 1379، اول‌، وزیری‌، 320 صفحه‌.
الاضواءالفقهیه‌ رسالة‌ فی‌ البلوغ‌انتشارات طاووس‌ بهشت‌، 1380ش‌،1422ق‌، اول‌، وزیری‌، 160 صفحه.
ازدواج‌ و آداب‌ زناشوئی‌ در آئینه‌ حدیث‌انتشارات لاهیجی‌، 1382، چهارم‌، وزیری‌، 224 صفحه‌.
ره‌ رستگاری‌ ج‌1انتشارات لاهیجی‌، 1382، اول‌، وزیری‌، 416 صفحه.
ره‌ رستگاری‌ ج‌2انتشارات لاهیجی‌، 1382، اول‌، وزیری‌، 428 صفحه‌.
ره‌ رستگاری‌ ج‌3انتشارات لاهیجی‌، 1382، اول‌، وزیری‌، 408 صفحه‌.
زفاف نیلوفرانه‌، 1383، ششم‌، رقعی‌، 208 صفحه‌.
شگفتی های عالم‌ برزخ‌انتشارات نیلوفرانه‌، 1383، ششم‌، رقعی‌، 192 صفحه‌.
تجوید قرآن‌انتشارات نیلوفرانه‌، 1385، اول‌، رقعی‌، 160 صفحه.
نهج‌ الفصاحه‌انتشارات عصر غیبت‌، 1386، اول‌، وزیری‌، 688 صفحه‌.
تفسیر النبی‌انتشارات عصر غیبت‌، 1386، اول‌، وزیری‌، 304 صفحه‌.
شگفتی های عالم‌ برزخ‌، (ویرایش‌ دوم‌)انتشارات نیلوفرانه‌، 1383، ششم‌، رقعی‌، 192 صفحه‌.
ما و ابلیس انتشارات نیلوفرانه، 1388، اول‌، وزیری‌، 354 صفحه‌
مبانی تشیع در منابع تسننانتشارات اسوه، 1388، وزیری، 448 صفحه .
التکرار فی القرآنانتشارات دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، 1393، اول، وزیری، 344صفحه.
اصول فقه مقدماتیانتشارات لاهیجی، 1394 وزیری، 256صفحه
علوم حدیثانتشارات لاهیجی، 1394، وزیری، 304 صفحه.
اخلاق در قرآن و سنت ج1انتشارات دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، 1392، وزیری، 614 صفحه.
اخلاق در قرآن و سنت ج2انتشارات دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، 1392، وزیری، 614 صفحه.
اصول فقه مقدماتیانتشارات لاهیجی، 1394، اول، وزیری، 256 صفحه.
علوم حدیثانتشارات لاهیجی، 1394، اول، وزیری، 446 صفحه.
همدلی، اسباب و موانعانتشارات لاهیجی، 1394، اول، وزیری، 496 صفحه.
پیوند پایدارانتشارات دلیل ما، 1395، اول، رقعی، 392 صفحه.
ترجمه و تحقیق نهج الفصاحه دکتر پاینده (668 صفحه) ترجمه، تحقیق و بررسی اسناد1324انتشارات عصر غیبت1386.
ترجمه و تحقیق 5 جلد کشکول شیخ بها (وزیری 900 صفحه) تخصصی عربی قرن 11 انتشارات نیلوفرانه، 1389.
 
علی غضنفری

 پایان نامه ها
تکرار مفهومی در قرآن راهنماعلوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران
مقایسه ی سطح آگاهی مرم از حجاب با آموزه های قرآنی راهنماعلوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران
بررسی سبک قصه ی اصحاب کهف در قرآن و کتب مقدسراهنماعلوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران
بررسی تطبیقی دیدگاه های طبری و ابوالفتوح پیرامون چند مبحث علوم قرآنی، بررسی موردی اسباب نزول نسخراهنماعلوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران
بررسی تطبیقی موارد اختلاف تفسیر آیات الاحکام از نگاه فریقین راهنماعلوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران
بررسی مقایسه ایی دیدگاه فریقین در اسباب نزول با تاکید برمجمع البیان اسباب نزول واحدی و سیوطی راهنماعلوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران
مقایسه تطبیقی التفسیر و المفسرون دکتر ذهبی و آیت الله معرفت راهنماعلوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران
بررسی قرائات منسوب به معصومین (ع) و جایگاه آن در تفسیرراهنماعلوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران
میزان تاثیر  آموزه های قرآن در تربیت دینی دانش آموزان متوسطه نیشابورراهنماعلوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران
بررسی اعلل جرم و راهکار های مقابله با آن از دیدگاه قرآن و روایات بررس مورد قیل و دزدی راهنماعلوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران
نقش آموزه های قرآنی در ماورای پیوند ازدواج با تاکید بر آراء مفسران شیعه و سنت راهنماعلوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران
فشار های روانی ناشی از آثار گناه و راهکار های مبارزه با آن راهنماعلوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران
برسی تأویل با تأکید بر آراء علامه طباطبائی، آیت الله معرفت و ابن تیمیه راهنماعلوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران
بررسی تطبیقی دیدگاه علامه طباطبایی و جوادی عاملی در مباحث علوم قرآنی راهنماعلوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران
نقد و بررسی نظریه نمادین بودن زبان قرآنراهنماعلوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران
بررسی روش تفسیری پیامب اکرم (ص)راهنماعلوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران
تحلیل و بررسی افزوده ها در ترجمه های معاصرجزء 1و2راهنماعلوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران
نقش اخلاق در موفقیت نظام اقتصادی از دیدگاه قرآن کریم راهنماعلوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران
بررسی روابط اجتماعی زن از منظر قرآن و فیمینیسم راهنماعلوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران
بررسی افزوده های تفسیری ترجمه های قرآن  در اجزاء 19 و 20راهنماعلوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران
بررسی راهکارهای فراگیر نمودن آموزش قرآن و معارف در جامعه هدف (خانواده های شهدا و ایثارگرراهنماعلوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران
روش شناسی تفسیر من هدی القرآنراهنماعلوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران
بررسی تطبیقی دیدگاه طبرسی و علامه طباطبائی درراهنماعلوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران
تاریخچه علامت گذاری کلمات قرآن و سیر تحول آنراهنماعلوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران
بررسی تطبیقی ویژگی های عبادالرحمن، مومنون و مصلین در سوره های فرقان، مومنون و معارجراهنماعلوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران
روش شناسی تفسیر قرآن مهرراهنماعلوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران
بررسی فرهنگ کار گروهی از منظر آیات و روایات راهنماعلوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران
اصلاحات دینی و نقش آن در بیداری اسلامی از دیدگاه قرآن راهنماعلوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران
برسی میزان تاثیر کتب پیام های آسمانی سال های دوم و سوم راهنمائی بر تربیت دینی دانش آموزان  شهرستان ازناراهنماعلوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران
بررسی پیوند انعطاف پذیری احکام و جامعیت قرآن راهنماعلوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران
برسی میزان تاثیر آموزه های دینی کتاب دین و زندگی2 بر تربیت دانش آموزان شهرستان میبدراهنماعلوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران
روش شناسی تفسیر الواضح محمد محمود حجازی راهنماعلوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران
مفهوم واژگانی الفاظ قرآن کریم در کلام معصومان علیهم السلام راهنماعلوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران
مبانی و اصول زندگی ایمانی در فرهنگ قرآنی راهنماعلوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران
برسی آموزه های اخلاقی در المیزان راهنماعلوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران
ارزیابی سندی روایات تاویلی با تکیه بر کتاب البرهان سید بحرانیراهنماعلوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران
بررسی آسیب شناسی دوره­های حفظ قرآن کریم و ارائه راهکارهای مناسب جهت ارتقاء بازدهی این دوره­ هاراهنماعلوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران
بررسی تناسب محتوای کتاب دین و زندگی سال اول دبیرستان با نیاز دانش آموزان شهر کرمانشاهراهنماعلوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران
بررسی خصلت­های منفی عرب جاهلی در قرآن و روش مقابله با آن و راه­های برون رفت از جاهلیت مدرنراهنماعلوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران
ویژگی و پیامدهای خرافات و معیار تشخص آنراهنماعلوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران
بررسی دیدگاه ابوهلال عسکری در معجم الفروق اللغویه از نگاه لغویان و مفسران (2)راهنماعلوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران
روشها و مهارتهای تدریس در قرآنراهنماعلوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران
بررسی دیدگاه ابوهلال عسکری در معجم الفروق اللغویه از نگاه لغویان و مفسران (6)راهنماعلوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران
تحلیل محتوای وصایای شهدا با تکیه بر قرآن و روایات با موضوع حجاب و عفافراهنماعلوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران
بررسی دیدگاه ابوهلال عسکری در معجم الفروق اللغویه از نگاه لغویان و مفسران (7)راهنماعلوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران
نقد و بررسی مدخل امت و جامعه در دائره المعارف لیدنراهنماعلوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران
بررسی دیدگاه ابوهلال عسکری در معجم الفروق اللغویه از نگاه لغویان و مفسران (6)راهنماعلوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران
بررسی دیدگاه ابوهلال عسکری در معجم الفروق اللغویه از نگاه لغویان و مفسران (5)راهنماعلوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران
مطالعه میدانی مشکلات اقتصادی ( در مناطق نفت خیز جنوب) و راهکارهای بهبود آن در آموزه های دینی راهنماعلوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران
بررسی تطبیقی آیت الله محمد تقی فلسفی با اندیشه های ترتیبی ژان ژاک روسوراهنماعلوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران
بررسی مصادیق طیبات و خبائث در آرائه مفسرانراهنماعلوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران
نقد شیوه معناشناسی ایزوتسو با تأکید بر واژه زوجراهنماعلوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران
قرآن وفرهنگ مادی در دایره المعارف لیدن راهنماعلوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران
اصول و مبانی برنامه سازی با استناد به أیات و روایاتراهنماعلوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران
بنیان های عمل صالح در قرآنراهنماعلوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران
تعادل مدارا و قاطعیت در تعامل حکومت اسلامی با مردمراهنماعلوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران
ساخت و معنا شناسی ایمان در قرآنراهنماعلوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران
شاخصه های فعالان قرآنی راهنماعلوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران
شایعه در قرآن ( زمینه ها، پیامدها، راههای رویارویی)راهنماعلوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران
بررسی پلورالیزم دینی و پاسخ به آن با تاکید بر  آراء مفسران معاصرراهنماعلوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران
تحلیل و بررسی افزوده ها در ترجمه های معاصرجزء 27و28راهنماعلوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران
مبانی قرآنی کتاب مکیال المکارم راهنماعلوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران
نقدو بررسی مستندات قرآنی وهابیت راهنماعلوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران
بررسی  میزان تاثیر آموزه های کتاب دین و زندگی 2 بر دانش آموزان سبزوارراهنماعلوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران
ترجمه و نقد و بررسی کتاب الناسخ و المنسوخ نحاس راهنماعلوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران
بررسی جریانات موثر در شکل راهنما علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی تهران

جوایز و افتخارات

اخذ جایزه و لوح تقدیر از مدیر کل دفتر انتشارات کمک آموزشی وزارت آموزش و پرورش به جهت نگارش کتاب بیان روان در علوم قرآن و انتخاب کتاب به عنوان کتاب کمک آموزشی دوره دبیرستان در سال 1383 ه.ش .
اخذ لوح تقدیر به جهت همکاری با جشنواره زنان سرزمین من از سوی استانداری تهران
اخذ لوح تقدیر به جهت ارائه مقاله در نخستین همایش علمی پزوهشی میراث تفسیری امام رضا علیه السلام.
اخذ رتبه های بالا و گاه برترین رتبه در تدریس طی سال¬های 1380 ه.ش تا کنون.
اخذ رتبه به جهت نگارش کتاب حکومت اسلامی در نهج البلاغه در سال امام علی علیه السلام، در سال1380 ه.ش .
معرفی به عنوان پزوهشگر برتر در بین اعضای هییت علمی دانشکده های کشور در سال 1387 ه.ش .
اخذ لوح تقدیر به عنوان رتبه اول مدیر پژوهشی برتر دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در سال 1390 ه.ش .
اخذ لوح تقدیر به عنوان رتبه دوم استاد برتر پژوهشگر دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در سال 1390 ه.ش .
اخذ جایزه و لوح تقدیر به عنوان حسن تدبیر در برگذاری کلاس در موارد متعدد.
اخذ جایزه و لوح تقدیر به خاطر حائز شدن بالاترین نمره ارزیابی کلاس
اخذ نمره عالی ارزیابی کلاسی در همه ترم های تدریسی گذشته به تفکیک در دانشگاه مذاهب اسلامی، الزهراء، دانشگاه علوم و معارف

منبع:
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
نسخه چاپی