0

سیده فاطمه سلیمی

سیده فاطمه سلیمی
سیده فاطمه سلیمی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم با مرتبه علمی استادیاری در دانشکده علوم قرآنی آمل مشغول به فعالیت می باشد.
 
شناسنامه
 ایرانی  ملیت
 اسلام  دین
 شیعه  مذهب
 دکترای زبان و ادبیات عربی  تحصیلات
 دانشگاه علامه طباطبایی تهران  دانشگاه
 تدریس، پژوهش  زمینه فعالیت
 از دهه 80  سال های فعالیت
 تألیف کتاب و مقاله  آثار مهم

سمت و فعالیت ها

فعالیت های علمی
تحصیلات
دکترای زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، 1392 ه.ش
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید چمران اهواز، 1385 ه.ش
کارشناسی زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، 1382 ه.ش

 آشنایی با زبان های خارجی
زبان عربی، متوسط
زبان انگلیسی، مقدماتی

تدریس
صرف کاربردی1 و 2، نحو کاربردی 1 و 2، علوم بلاغت 1 و 2، معنی شناسی 1 و 2، قرائت و ترجمه متون 1، ادبیات عرب 1 و 2، مفردات قرآن کریم،  کارشناسی و کارشناسی ارشد 1386-1398 ه.ش

 فعالیت های علمی اجرایی
مدیر گروه علوم قرآن و تفسیر دانشکده علوم قرآنی آمل 1395 ه.ش تاکنون 
عضویت در کمیتة علمی و مسوول پایش علمی و ساختاری مقالات یازدهمین همایش بین المللی پژوهشهای قرآنی ویژه استان مازنداران، دانشکده علوم قرآنی آمل بهمن 1396 ه.ش
مسوول پایش علمی مقالات دوازدهمین همایش بین المللی پژوهشهای قرآنی دانشکده علوم قرآنی آمل بهمن 1397 ه.ش

 شرکت در دوره ها
روش تدریس تفسیر قرآن کریم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم بهمن 1388 ه.ش
روش تدریس و تکنولوژی نوین آموزشی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم تیر 1389 ه.ش
روش تدریس ادبیات عرب (نحو) دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم اردیبهشت 1390 ه.ش
اصول تعلیم و تربیت در اسلام/علم و دین/ (طرح ضیافت اندیشه استادان) نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها 1390/02/20
کاربرد مفاهیم و نظریه های انگیزش در کلاس درس و محیط های آموزشی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم شهریور 1390 ه.ش
مبانی ترجمه قرآن کریم/آسیب شناسی پژوهشهای علوم قرآنی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم اردیبهشت 1392 ه.ش
روش پژوهش با نرم افزارهای قرآنی با تکیه بر موضوعات اعجاز قرآن دانشگاه شهید بهشتی تهران اردیبهشت 1395 ه.ش
اصول تعلیم و تربیت اسلامی سطح 2 (دوره معرفت افزایی) دانشگاه مازندران شهریور 1395 ه.ش
کارگاه تخصصی زبان و ادبیات عربی (مبانی ترجمه) دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران بهمن 1395 ه.ش
کارگاه مهارت افزایی اساتید دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (آموزش پژوهش محور و ...) دانشکده علوم قرآنی قم 1396/06/13
کارگاه مهارت افزایی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشکده علوم قرآنی قم 1396/06/13
کاربست  استعاره های مفهومی  در مطالعات و  پژوهشهای قرآنی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دی ماه 1396 ه.ش
آسیب شناسی مطالعات قرآنی مستشرقان در دوران معاصر دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1396/11/03
قرآن کریم و روانشناسی؛ ضرورت ها و زمینه های پژوهش دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1396/12/14
اعتبارسنجی احادیث شیعه دانشگاه مازندران 1397/12/17
کارگاه معناشناسی شناختی دانشگاه مازندران 1398/03/11

 انجمن های علمی
استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی دانشکده علوم قرآنی آمل 1397-1396 ه.ش

آثار

 مقالات چاپ شده درمجلات داخلی
انسان گرایی در نمایشنامه های توفیق حکیم دانشکده ادبیات و علوم انسانی فردوسی مشهد بهار 1387 ه.ش
بررسی سبک ادبی در نمایشنامه های توفیق الحکیم دانشکده ادبیات و علوم انسانی شهید باهنر کرمان زمستان 1388 ه.ش
مستویات التحلیل البنیوی فی مسرحیة صلاة الملائکه أنموذجا اللغة العربیة و آدابها  2010-2011
جایگاه شعر و شاعری در اندیشه مصطفی صادق رافعی نقد ادب معاصر عربی  1390 ه.ش
الدلالات الهامشیة بین الدراسات التراثیة و علم اللغة الحدیث العلوم الانسانیة الدولیة  (1) 2013 (1434)
المخططات التصوریة و دورها فی فهم مضامین الصحیفة السجادیة الأخلاقیة (علی ضوء  اللسانیات الإدراکیة) اللغة العربیة و آدابها بهار 1396 ه.ش
بررسی معانی شعاعی عناصر بافت بنیان در گفتمان قرآنی پژوهشهای زبانشناختی قرآن پاییز و زمستان 1396 ه.ش
مجاز عقلی: مجاز یا حقیقت با رویکرد آمیختگی مفهومی در گفتمان قرآنی مجله زبان و ادبیات عربی فردوسی مشهد 1398 ه.ش
تحلیل شناختی استعاره در گفتمان نهج البلاغه (بر پایه نظریة ترنر و فوکونیه) پژوهشنامه علوی  بهار و تابستان 1398 ه.ش
تحلیل زبانشناختی استکبار انسانی در گفتمان قرآن کریم ( مطالعه موردی ارکان و نمودها) پژوهش دینی  بهار و تابستان 1398 ه.ش
شگفتیهای آفرینش مورچه از منظر قرآن، نهج البلاغه و علم قرآن و علم بهار و تابستان 1394 ه.ش
آموزه های تربیتی نظام خانواده در گفتمان قرآنی با رویکرد سبک شناسی لایه ای الهیات قرآنی  با رویکرد کلامی بهار و تابستان 1396 ه.ش
کارکرد طرحواره های تصویری در مفاهیم تربیت اخلاقی قرآن سراج منیر

 مقالات چاپ شده در مجلات خارجی
Application of hnterpretative rule of "applicability and tallying" in nahj al-balagha European academic research ترکیه 3 Jun-18

 مقالات در همایش های داخلی
قرآن در اندیشه عرفانی امام خمینی (ره) قرآن در سیره و اندیشه امام خمینی (ره) تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1394/08/10 بین المللی
بازتاب طرحواره های تصویری در اندیشه  علامه حسن زاده آملی میراث قرآنی تبرستان بابلسر دانشگاه مازندران 1394/12/18 ملی
تأویل ماهوی از دیدگاه علامه سید میرحیدر آملی میراث قرآنی تبرستان بابلسر دانشگاه مازندران 1394/12/18 ملی
حذف و فزونی واج ها در قرآن کریم با رویکرد معناشناسی آوایی اعجاز قرآن کریم تهران دانشگاه شهید بهشتی 1395/02/29 ملی
تحلیل سبک شناختی سیمای زن در گفتمان قرآنی متن پژوهی ادبی تهران هسته مطالعات ادبی و متن پژوهی 1397/02/23 ملی
طرحواره تصویری در مفهوم سازی رذائل اخلاقی  قرآن (با رویکرد سبک شناسی شناختی) متن پژوهی ادبی تهران هسته مطالعات ادبی و متن پژوهی 1397/02/23 ملی
تحلیل نشانه-معناشناختی صفات و مخارج حروف در فواصل قرآن کریم پژوهشهای نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی) تهران خانه فرهنگ مشارکتی ایران 1397/12/27 ملی
سبک زندگی اجتماعی از منظر قرآن کریم دین، معنویت و سبک زندگی مشهد جامعه المصطفی العالمیة 1398/04/27 بین المللی
معیار ارزشهای اخلاقی از نگرگاه مکتب کورنایی و أشو دین، معنویت و سبک زندگی مشهد جامعه المصطفی العالمیة 1398/04/27 بین المللی
مقوله لذت و پیامدهای آن در مکاتب لذت گرا و تعالیم قرآنی دین، معنویت و سبک زندگی مشهد جامعه المصطفی العالمیة 1398/04/27 بین المللی
نقش تقوا در تعامل زمامداران حکومتی با مردم از منظر نهج البلاغه نهج البلاغه و زبان شناسی گیلان دانشگاه گیلان 1399/01/28 ملی
آثار تقوا در زندگی دنیوی انسان از منظر امام علی (ع) نهج البلاغه و زبان شناسی گیلان دانشگاه گیلان 1399/01/28 ملی
اعجاز زبانی فراهنجاری ساخت واژی افعال در قرآن کریم نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی تهران مرکز همایش ها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام 1398/07/10 بین المللی
معناشناسی ضمنی مد منفصل در گفتمان قرآن کریم با رویکرد معناشناسی نوین نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی تهران مرکز همایش ها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام 1398/07/10 بین المللی
 
 کتاب های چاپ شده
ارتباط آوایی-محتوایی (فنوسمانتیک) در قرآن کریم (پایان نامه برتر دانشجو) سجاد شفیع پور بروجنی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
بررسی سبک شناختی سیمای زن در گفتمان قرآن کریم (پایان نامه برتر دانشجو) فاطمه تقی زاده دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

 پایان نامه ها
ارتباط آوایی-محتوایی (فنوسمانتیک) در قرآن کریم راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی آمل
معناشناسی تربیتی از منظر بافت درون زبانی قرآن کریم و روایات (در حوزه روابط متقابل والدین و فرزندان) راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی آمل
بررسی تطبیقی مکاتب لذت گرا با مکتب تربیتی قرآن کریم راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی آمل
تحلیل نشانه شناختی فواصل در قرآن کریم با رویکرد معناشناسی راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی آمل
کارگرد طرحواره های تصویری در گفتمان قرآنی (مطالعة موردی رذائل اخلاقی) راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی آمل
راهکارهای برجسته سازی مفاهیم قرآن در حوزة کودک و نوجوان راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی آمل
بررسی معنایی واژگان حوزة کتب آسمانی در قرآن کریم با رویکرد زبان شناسی راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی آمل
جستاری بر فراهنجاری در قرآن با رویکرد معناشناسی راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی آمل
سبک شناسی گفتمان انبیاء در قرآن کریم از بعد معناشناسی راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی آمل
معناشناسی ادغام و مد در ساختار زبانی قرآن کریم راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی آمل
بررسی سبک شناختی سیمای زن در قرآن کریم راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی آمل
زیبایی شناسی ادبی و معنایی مجاز و تشبیه در قران کریم با نگاهی بر جزء29 راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی آمل
شگفتیهای آفرینش مورچه در نهج البلاغه با رویکرد علمی راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی آمل
نقش ازدواج در تأمین آرامش زوجین از منظر آموزه های دینی و علم روانشناسی راهنمایی علوم و معارف قرآن کریم علوم قرآنی آمل

جوایز و افتخارات

رتبه اول بخش مقالات شانزدهمین جشنواره بانوی کرامت 1396 ه.ش
کسب عنوان بانوی نمونه شهرستان آمل در میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) سال 1390 ه.ش

منبع:
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
Send Comment
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.