0
The current route :
زنان مسلمان و شیوه های تأثیرگذاری در نظام بین الملل سایر مقالات

زنان مسلمان و شیوه های تأثیرگذاری در نظام بین الملل

این مقاله می کوشد تا با ارائه نقطه نظرهایی پیرامون وضعیت زنان مسلمان در عرصه های تأثیرگذاری نظام بین المللی چون سازمان کنفرانس اسلامی، سازمان های غیردولتی و به بهبود نقش آفرینی آنان در فضای جهانی بپردازد.
تغییرات ساختار خانواده بر اثر جهانی شدن خانواده

تغییرات ساختار خانواده بر اثر جهانی شدن

جهانی شدن یکی از عوامل موثر بر ساختار خانواده شمرده می شود که توانسته آسیب هایی را بر پیکر این نهاد اجتماعی وارد کند. با ما همراه باشید تا در مورد اثرات جهانی سازی بر نهاد خانواده بیشتر بدانید.
گسستگی ساختار خانواده بر اثر جهانی شدن خانواده

گسستگی ساختار خانواده بر اثر جهانی شدن

برخی از عوامل های فرهنگی و سیاسی توانسته است بر روی ساختار خانواده،آسیب های جبران ناپذیری بگذارد. یکی از این عوامل، جهانی شدن است. با ما همراه باشید تا در این مورد بیشتر بدانید.
اثرات جهانی سازی بر نهاد خانواده (بخش دوم) خانواده

اثرات جهانی سازی بر نهاد خانواده (بخش دوم)

فرآیندهای جهانی سازی، امروزه امری شده است که بسیاری از نهادهای اجتماعی را تحت تاثیر خود قرار داده است و به ساختارهای آن نیز آسیب رسانده است. در این نوشتار به بیان اثرات جهانی سازی بر نهاد خانواده خواهیم...
اثرات جهانی سازی بر نهاد خانواده (بخش اول) خانواده

اثرات جهانی سازی بر نهاد خانواده (بخش اول)

امروزه جهانی شدن به عنوان واقعیتی انکارناپذیر ارزیابی می شود که بر همه حوزه های فعالیت بشری از جمله جامعه، حکومت، امنیت، صلح، عدالت، محیط زیست و... تأثیر گذاشته است. یکی از این موارد خانواده است. با ما...
جهانی سازی مسئله زن سایر مقالات

جهانی سازی مسئله زن

شاید در میان آن سازمانها نقش کمیسیون اقتصادی غرب آسیا (اسکوا) بیشترین تأثیر را در سیاست‌های عربی در خصوص زنان داشته است
چند نکته درباره سازمان تجارت جهانی جهانی شدن

چند نکته درباره سازمان تجارت جهانی

گاز و نفت و اسلحه در شمار کالاهای مشمول مقررات سازمان تجارت جهانی نیست و بدین علت کشورهای تولید و صادرکننده نفت و گاز نمی توانند در رابطه با بهای فروش نفت و گاز در کشورهای سرمایه داری استعماری سخن بگویند...
دورنمای جهانی‌سازی جهانی شدن

دورنمای جهانی‌سازی

خصوصی سازی و ایجاد طبقات ثروتمند زمیندار و سرمایه دار بزرگ وابسته به سرمایه داری استعماری یا تقویت چنین طبقاتی در جوامعی که مورد تجاوز اقتصادی، نظامی یا سیاستهای دول استعماری قرار می گرفتند
دشمنی با خود جهانی شدن

دشمنی با خود

نکته جالب در گفتارها و نوشتارهای متعدد جانبداران ورود ایران به سازمان جهانی بازرگانی و شرکت فعال در روند جهانی شدن و جهانی سازی، خودداری از ذکر پسوند «سرمایه داری» و در بسیاری موارد، انکار وجود و حضور...
شیوه تولید مسلط در ایران چیست؟ اقتصاد سیاسی

شیوه تولید مسلط در ایران چیست؟

وابستگان به جناحهای سیاسی که در مجلس و دولت و در بسیاری از نهادها و سازمانهای اجتماعی و اقتصادی و محافل فرهنگی حضور دارند، هر یک دیگری را مسئول قلمداد می کند و جالب اینکه در بسیاری از موارد با صیغه سوم...