0
عرفان یهودی: قبالا (1)

عرفان یهودی: قبالا (1)

قبالا، که به معنای « سنت » است، اصطلاحی کلی برای آموزه ای دینی است که ابتدا به طور شفاهی از نسلی به نسلی دیگر منتقل شده است. دقیق تر بگوییم:...
Wednesday, March 3, 2021
یهودیت

یهودیت

یهودیت قومی که خود را برتر از هر قوم دیگری می دانست و خود را ملت برتر می پنداشت.کتاب مقدس یهودیت تورات است. یهودیت دارای فرقه های مختلفی است،...
Tuesday, September 24, 2019
شناسه عهد عتیق

شناسه عهد عتیق

عهد عتیق یا عهد قدیم نامى است که مسیحیان در مقابل عهد جدید به کتاب یهودیان داده اند. مسیحیان به هر دو عهد عقیده دارند. عهد عتیق به زبان عبرى...
Sunday, January 13, 2019
مطالعات دین پژوهی

مطالعات دین پژوهی

طور گسترده در سنت یهودی مطرح است تأکید برگزیدگی است. در اینکه یهودیان قوم برگزیده خدا بوده اند تردیدی نیست. در واقع، متون مقدس مسیحی و اسلامی...
Tuesday, November 6, 2018
دنیای دیگر و حیات پس از مرگ

دنیای دیگر و حیات پس از مرگ

از نگاه کثرت گرایانه، با توجه به جهان متناهی ما که به لحاظ مکانی و زمانی محدود است، ارزیابی اینکه آیا این حوادث در آینده اتفاق خواهد افتاد و...
Tuesday, November 6, 2018
دیدگاه کوهن شربوک

دیدگاه کوهن شربوک

کوهن- شربوک با تبعیت از کانت و تحت تأثیر جان میک بین جهان آن گونه که هست یعنی جهان نومن ها و واقعیت فی نفسه با واقعیت آن گونه که در تفکر و تجربه...
Monday, November 5, 2018
مارتین بوبر به شریعت واقعی نمی نهد

مارتین بوبر به شریعت واقعی نمی نهد

مارتین بوبر، الهی دان یهودی، به واقعیت مواجه خدا با قوم یهود عمیقا باور دارد. به نظر او، این حادثه در تجربه شخصی تمام یهودیان تکرار می شود، البته...
Monday, November 5, 2018
دیدگاه یهودیان اصلاحگر

دیدگاه یهودیان اصلاحگر

اصلاحگران هرگز به یک ملت به معنای سیاسی کلمه اعتقاد ندارند و همواره یهودیان آواره را تشویق می کنند که پیرامون تورات گردهم آیند نه سرزمین. به...
Monday, November 5, 2018
روزنتسوایخ

روزنتسوایخ

روزنتسوایخ معتقد است به عنوان شخصی یهودی می تواند نظر بی طرفانه ای دربارۀ مسیحیت داشته باشد اما مسیحیان به سبب اهداف تبلیغی و تبشیری شدن نمی...
Monday, November 5, 2018
تنوع ادیان از دیدگاه متفکران یهودی

تنوع ادیان از دیدگاه متفکران یهودی

در عصر جدید به لحاظ اجتماعی دموکراسی و به لحاظ عقلی تفکر اصالت طبیعت بقای قوم یهود را تهدید می کرد. یهودیان در سایه دموکراسی آمریکایی به عنوان...
Monday, November 5, 2018
رفائل هرش مؤسس نو ارتودکسی قرن نوزدهم

رفائل هرش مؤسس نو ارتودکسی قرن نوزدهم

رفائل اعتقاد دارد یهودیت از تمام ادیان دیگر متمایز است، زیرا مطلق و برتر از برساخته های انسانی است. ادیان دیگر درست به همین دلیل دستخوش تغییر...
Sunday, November 4, 2018
نهضت روشنگری آلمان

نهضت روشنگری آلمان

قوم یهود در کوه سینا این حقیقت تاریخی را شنیدند که «من پروردگار شما هستم و شما را از سرزمین مصر خارج ساختم». به نظر مندلسون، هدف از قوانین آیینی...
Sunday, November 4, 2018
دیدگاه متفکران یهودی مدرن

دیدگاه متفکران یهودی مدرن

اسپینوزا این باور یهودیت سنتی را رد می کند که خدا جهان را خلق کرده، یهودیان را برگزیده، و آنها را از مصر به طرز معجزه آسایی خارج کرده و بر فراز...
Sunday, November 4, 2018
شریعت موسوی یگانه  شریعت

شریعت موسوی یگانه شریعت

قرطبه، پایتخت خلافت، مرکز فرهگی اروپا به شمار می آمد. حسدای بن شپروت، وزیر یهودی خلیفه اموی قرطبه بود که با یوسف شده پادشاه خزران مکاتباتی داشت....
Sunday, November 4, 2018
ابن میمون مدافع دیدگاه شمول گرایی

ابن میمون مدافع دیدگاه شمول گرایی

بسیاری از پیروان ابن میمون بر ابعاد همه نگری و جهانی وحی به عنوان قابلیتی انسانی که در دسترس همگان است تأکید داشتند. ابن میمون، به عنوان یک فیلسرف،...
Saturday, November 3, 2018
هویت و نژاد خزرها

هویت و نژاد خزرها

گرچه بسیاری از یهودیان به دین خود پای بند نیستند، اما این احساس یا توهم را دارند که از بقیه جدا هستند. القای ملیت کاذب دو هزار سال است که آنها...
Saturday, November 3, 2018
تبیین نبوت

تبیین نبوت

در منظومۀ فکری یهودا هلوی اندیشه قوم برگزیده جایگاهی محوری به خود اختصاص داده، ولی سایر فلاسفه از آن به عنوان موضوعی فرعی بحث کرده اند. از این...
Saturday, November 3, 2018
تبیین برگزیدگی از طریق امر الهی

تبیین برگزیدگی از طریق امر الهی

خدا آدم را کامل آفرید، زیرا کار خدای عاقل و قادر هیچ گونه نقص و عیبی ندارد، و از طرفی آدم تحت تأثیر اسپرم پدر و خون مادر نبود. به همین دلیل او...
Saturday, November 3, 2018
همه نگری یهودیت از نگاه فیلون

همه نگری یهودیت از نگاه فیلون

همه اقوام سرانجام قانون های موسی و شریعت او را تحسین خواهند کرد، چرا که با آمدن شریعت او قانون های سایر اقوام کم فروغ خواهد شد. قانون های موسوی...
Saturday, November 3, 2018
دیدگاه متفکران یهودی دربارۀ ادیان

دیدگاه متفکران یهودی دربارۀ ادیان

فیلون اسکندرانی به عنوان سرآغاز فلسفه یهودی، و به معنای دقیق کلمه فلسفه دینی در ادیان ابراهیمی، نخستین متفکر از این بین است که به بررسی آرا و...
Saturday, November 3, 2018